(VUK Sirküleri / 31) Meslek odaları ve birlikler ile 2. sınıf mükelleflerin beyanname.. (18.01.2008)

                                                 VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 31

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; 5362 Sayılı Kanuna göre kurulan meslek odalarının ve birliklerinin, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.
 
Buna göre, üyelerinden işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflere ait beyannameleri elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi almak isteyen meslek odalarının ve birliklerinin, örneği bu sirküler ekinde (Ek:1) yer alan " İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi"ni doldurarak kanuni temsilcisi veya yetkilendirdikleri kişiler vasıtasıyla bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir.
 
Bu şekilde talepte bulunan meslek odalarının ve birliklerinin bağlı bulundukları vergi dairesince, öncelikle meslek odasının vergi dairesindeki sicil kayıtlarında faaliyet kodunun "911203" , meslek birliğinin faaliyet kodunun ise "911103" olarak kayıtlı olup olmadığı kontrol edilecek, faaliyet kodunda farklılık var ise faaliyet kodu meslek odaları için "911203", meslek birlikleri için "911103" olarak düzeltilecektir. Bu işlemi takiben meslek odasına veya birliklerine 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

 
Diğer taraftan, 15 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince basit usulde vergilendirilen üyelerine ait beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine aracılık yetkisi almış bulunan meslek odalarına ayrıca yeni bir kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecektir. Ancak, meslek odalarının daha önce almış oldukları kullanıcı kodu, parola ve şifre ile işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerinin beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmeleri için örneği bu sirküler ekinde (Ek:1) yer alan " İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin www.alomaliye.com Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi"ni doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Üyelerinden işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda göndermek için aracılık yetkisi verilmiş olan meslek odaları ve birlikleri, üyeleriyle örneği bu sirküler ekinde (Ek:2) yer alan, "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini üyelerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir.
 
Diğer taraftan, işletme hesabı esasına göre defter tutan meslek odası ve birlik üyesi mükelleflerin istemeleri halinde, beyannamelerini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca aracılık yetkisi almış meslek mensupları vasıtasıyla da gönderebileceği tabiidir