(VİV G.T – 40) 2009 Yılı Veraset yolu ile veya ivasız suretteki intikallarin tutarları (24.12.2008)

        VERASET İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ – 40

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar ile ilgili 4 üncü maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz…." denilmektedir.
4/4/2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla(3) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan "Yeni" ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren kaldırılmış bulunduğundan Tebliğ, bu husus göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.
Bakanlığımızca 2008 yılı için yeniden değerleme oranı % 12 (on iki) olarak tespit edilmiş ve 387 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(4) ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
– Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 107.604 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 215.336 TL),
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.481 TL,
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 2.481 TL
olarak dikkate alınacaktır.

Öte yandan, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2009 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
   Matrah                                 Veraset yoluyla intikallerde   İvazsız intikallerde
                                                 vergi oranı (yüzde)        vergi oranı (yüzde)
                                             
İlk 160.000 TL için                                    1                         10
Sonra gelen  350.000 TL için                      3                         15
Sonra gelen  760.000 TL için                      5                         20
Sonra gelen  1.500.000 TL için                   7                          25
Matrahın  2.770.000 TL’yi aşan                  10                         30
bölümü için