İade edilecek verginin hesabına amortismana tabi KDV nin dahil edilmemesi (21.07.2008)

Karar Sayısı : 2008/13903
 
Ekli “İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/6/2008 tarihli ve 65934 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İADE EDİLECEK VERGİNİN HESABINA AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERE AİT  KATMA DEĞER VERGİSİNİN DAHİL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN KARAR
 
MADDE 1 – (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 25 inci sırasında sayılan konaklama tesislerini işleten mükelleflerin, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten sonra, söz konusu sıra kapsamındaki indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklendikleri katma değer vergisi dahil edilmez.
 

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.