Yurt dışı müteahhitlik kapsamında yapılacak ithalat ihracat (09.04.2008)

        YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ ANLAŞMALAR: (2008/1)
 
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak kesin ve geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22/12/1995 tarih ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesinin (e) bendi, 31/12/1995 tarih ve 22510 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı’nın 11. maddesi ile 13/10/2005 tarih ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararına istinaden hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;
 a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
 b) Genel Müdürlük: Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğünü,
 c) Firma: Türk vatandaşlarınca Türkiye’de veya yurt dışında kurulan tüzel kişilikler ile şahıs şirketlerini,
 
 ç) İş Alındı Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca düzenlenen, bir örneği ekli belgeyi (Ek-1),
 
 d) Yurt Dışı İş Deneyim Belgesi: Dış Ticaret Müsteşarlığı yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca düzenlenen ve daha önce üstlenilen işin veya işlerin tamamlandığını gösteren bir örneği ekli belgeyi (Ek-2),
 
 ifade eder.
 
Geçici ve kesin ihracat başvuruları
MADDE 4 – (1) Yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili her türlü makine, teçhizat ve ekipmanın geçici ihracatına ilişkin başvurular ile üstlenilen projede kullanılacak inşaat malzemeleri ve işçilerin ihtiyacı olan tüketim maddelerinin geçici ve kesin ihracatına ilişkin başvurular;
 
 a) Yurt dışında alınan işe ait sözleşmenin bir örneği,
 b) "İş Alındı Belgesi" ve varsa "Yurt Dışı İş Deneyim Belgesi" örnekleri,
 c) Firmanın ana statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri,
 ç) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği,
 

 d) Başvuru sahibi tarafından doldurulacak "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata/İthalata İlişkin Başvuru Formu"ndan 2 nüsha (Ek-3),
 bir dilekçeye eklenerek Genel Müdürlüğe yapılır.
 (2) Yukarıda sayılan belgelerde başvuru tarihi sonrasında herhangi bir değişiklik olması durumunda firma, değişiklikleri ilgili belgelerle 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.
 (3) Nihai kullanım amacıyla kesin ihracı yapılacak mallar için İhracat Rejimi hükümleri saklıdır.
 
Kesin ithalat başvuruları
MADDE 5 – (1) Yurt dışında üstlenilen inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve onarım gibi işlerle ilgili olarak yurt dışından satın alınan makine ve teçhizatın kesin ithalatına ilişkin başvurular;
 
 a) Yurda kesin ithalatı yapılacak makine ve teçhizata ilişkin "Taahhütname" (Ek-4),
 b) İlgili ülkedeki Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca veya sözkonusu teşkilatın bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca tasdik edilecek "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata/İthalata İlişkin Başvuru Formu"ndan 2 nüsha,
 c) "İş Alındı Belgesi" ve varsa "Yurt Dışı İş Deneyim Belgesi" örnekleri,
 ç) Üstlenilen işle ilgili makine ve teçhizata ilişkin faturaların ve makine envanterinin Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca veya söz konusu teşkilatın bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca onaylı örnekleri,
 d) Firmanın ana a l o m a l i y e . c o m statüsünün yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı, var ise tadil asılları veya noter veya ticaret memurluğu tarafından tasdikli örnekleri,
 e) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği,
 bir dilekçeye eklenerek Genel Müdürlüğe yapılır.
 (2) Yukarıda sayılan belgelerde başvuru tarihi sonrasında herhangi bir değişiklik olması durumunda firma, değişiklikleri ilgili belgelerle 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirir.
 
Ek süre talepleri
MADDE 6 – (1) Yurt dışında iş yapan firmaların, üstlendikleri işlerde kullanmak üzere geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurt dışında kalış süresi Genel Müdürlükçe belirlenir. Bu süre, üstlenilen işin bulunduğu ülkedeki Müsteşarlık yurt dışı teşkilatınca veya sözkonusu teşkilatın bulunmadığı yerlerde konsolosluklarca projenin devam ettiği tevsik edilmek ve proje bitiminden önce başvurulmak kaydıyla uzatılabilir.
 
 (2) Tabii afetler (deprem, sel vb.), yangın, salgın hastalık, ihtilal, isyan, dâhili kargaşa, ambargo ve benzeri mücbir sebeplerden dolayı işin sözleşmede belirtilen süre içerisinde tamamlanamaması halinde, geçici ihracat izin süresi firma başvurusu üzerine Genel Müdürlükçe durdurulabilir.
 
 (3) Süresini aşarak geri getirilen veya getirilmeyen ya da kesin ihracata dönüştürülen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Mevzuatı hükümleri saklıdır.
 

Satış ve aktarma işlemleri
MADDE 7 – (1) Yurt dışında iş yapan firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın kesin satışına, yurt dışında kalış için verilen izin süresi bitiminden önce başvurulması kaydıyla Genel Müdürlük tarafından izin verilebilir.
 (2) Yurt dışında iş yapan firmaların, üstlendikleri işlerde kullanılmak üzere geçici olarak ihraç ettikleri makine, teçhizat ve ekipmanın yurda geri getirilmeksizin aynı ya da farklı bir ülkede üstlenilen başka bir projede kullanılması, yurt dışında kalış için verilen izin süresi bitiminden önce başvurulması kaydıyla Genel Müdürlüğün iznine tabidir.
 (3) Firma tarafından yukarıdaki bentte belirtilen kapsamda makine, teçhizat ve ekipmanın aynı ya da farklı bir ülkede üstlenilen başka bir projede kullanılması amacıyla yeni bir başvuru yapılması halinde, süre bir önceki izinden bağımsız olarak yeniden Genel Müdürlükçe belirlenir.
 (4) Süresini aşarak geri getirilen veya getirilmeyen ya da kesin ihracata dönüştürülen eşyaya ilişkin olarak Gümrük Mevzuatı hükümleri saklıdır.
 
Kambiyo
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında firmaların yapacakları kesin ihracat sonucunda elde edecekleri gelirlerle ilgili hususlar Kambiyo Mevzuatı hükümlerine tâbidir.
 
Üyelik
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında firmaların yapacakları geçici ihracatta, ihracatçı birliklerine üye olma şartı aranmaz.
 
Yetki
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini almak suretiyle, kesin ve geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin özel ve zorunlu durumları inceleyip uygulamada ortaya çıkan sorunları çözümlemeye ve uygulamaya yönelik her türlü önlemi almaya Müsteşarlık yetkilidir.
 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 11 – (1) 6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin İhracat 96/11 Sayılı Tebliğ" ile 20/1/1996 tarih ve 22529 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anlaşmalar 96/1 Sayılı Tebliğ" ve 5/10/1996 tarih ve 22778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Anlaşmalar 96/2 Sayılı Tebliğ", bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce başlamış işlemlere, bu Tebliğin 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Tebliğlerin lehe olan hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.