(2009-14881 Karar) Bazı mallarda uygulanacak Kdv oranlarının tespiti (16.04.2009)

Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/4/2009 tarihli ve 281 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
 
6/4/2009 TARİHLİ VE 2009/14881 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
 
 MADDE 1 – Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan mallar, 25/3/2009 tarihli ve 2009/14812 sayılı Kararnamenin eki Karar ekinde yer alan (1) sayılı cetvele eklenmiştir.
 MADDE 2 – Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.
 MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
29/3/2009 27184

 

(1) SAYILI CETVEL
G.T.İ.P No
EŞYANIN TANIMI
8426.91
Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar
84.27
Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları
8430.69.00.00.00
Diğerleri (Kendinden hareketli olmayan diğer makina ve cihazlar)
8504.40.30.10.11
Kesintisiz güç kaynakları
8504.40.30.10.12
Stabilize güç kaynakları
8504.40.30.90.00
Diğerleri (Telekomünikasyon cihazları, otomatik bilgi işlem makinaları ve
 
bunların birimleri için kullanılan türden olanlar)
8515.21.00.00.00
Tamamen   veya   kısmen   otomatik   olanlar   (Metallere   rezistans  kaynağı
 
yapmaya mahsus makina ve cihazlar)
8515.29
Diğerleri (Metallere rezistans kaynağı yapmaya mahsus makina ve cihazlar)
8515.31.00.00.00
Tamamen veya kısmen otomatik olanlar (Metallere ark kaynağı (plazma arkı
 
dahil) yapmaya mahsus makina ve cihazlar)
8515.39
Diğerleri (Metallere ark kaynağı (plazma arkı dahil) yapmaya mahsus makina
 
ve cihazlar)
8517.18.00.00.19
Diğerleri (Telefon cihazları)
8517.62.00.90.00
Diğerleri (Ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye
 
veya yeniden oluşturmaya mahsus makinalar)
8517.70.90.00.29
Diğerleri
8523.40.25.00.00
Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar
 
(Lazer okuma sistemleri için diskler)
8523.40.45.00.19
Diğerleri (Otomatik bilgi   işlem   makinası   vasıtasıyla   işlenebilen  ya da
 
kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda
 
kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus
 
olanlar)
8542.31.90.00.00
Diğerleri  (İşlemciler  ve   kontrolörler  (bellekler,  dönüştürücüler,  mantık
 
devreleri, yükselteçler, saat ve zamanlama devreleri veya diğer devreler ile
 
mücehhez olsun olmasın)
8544.42.90.00.00
Diğerleri (Bağlantı parçalan takılmış olan ve gerilimi 1000 V.u geçmeyen
 
diğer elektrik iletkenleri)
9401.30
Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9402.10.00.00.19
Diğerleri (Dişçilik veya berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.81.00.00.00
Hint kamışı veya bambudan olanlar (Diğer maddelerden mobilyalar)
9403.89.00.00.00
Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)