(2009-15022) Hava Taşımacılık kazançlarının vergilendirme esasları (04.06.2009)

Kanuni veya iş merkezi Kanada’da olup uluslararası hava yolu taşımacılığı yapan dar mükellef kurumların Türkiye’de elde ettikleri hava taşımacılık kazançlarının vergilendirilme esasları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/5/2009 tarihli ve 53140 sayılı yazısı üzerine, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23, 30 ve 32 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
27/5/2009 TARİHLİ VE 2009/15022 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1 – (1) Kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan ve hava taşımacılığı faaliyeti ile iştigal eden kurumların yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Kanada’da elde ettiği kazançlarının 1/1/2009 tarihinden itibaren Kanada’da gelir üzerinden alınan veya alınacak olan her türlü vergiden istisna edilmesi şartıyla kanuni veya iş merkezi Kanada’da bulunan kurumların benzer nitelikteki kazançları Türkiye’de aşağıdaki şekilde vergilendirilir:
a) Kanuni veya iş merkezi Kanada’da olup Türkiye’de elde ettiği kazançlar dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre vergilendirilen dar mükellef kurumların hava yolu ile yaptıkları yolcu, yük ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla Türkiye’de elde ettikleri kazançlara kurumlar vergisi sıfır (0) oranında uygulanır.
b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden yapılacak tevkifat, (a) bendinde belirtilen kurumlar için sıfır (0) oranında uygulanır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.