(2009-52 Genelge) 18-29 yaş arası yeni işe alınan sigortalıların işveren hissesi sigorta(06.04.2009)

G E N E L G E    2009 – 52

Bilindiği gibi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinde öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 1/8/2008 tarihli ve 2008/73 sayılı Genelgede açıklanmıştır.
Yine bilindiği gibi, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası ile, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aylık dönemde” ibaresi “bu maddenin yürürlük tarihinden önceki altı aya veya 2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen” şeklinde, “bir yıl” ibaresi ise “iki yıl” olarak değiştirilmiş ve sözkonusu değişiklikler 1/3/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
4447 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında 5838 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklik sonucunda, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesine ilişkin, kapsama giren sigortalıların;
– 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması şartı, 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması şeklinde,
– 1/7/2008 ila 30/6/2009 tarihleri arasında işe alınmış olması şartı ise, 1/7/2008 ila 30/6/2010 tarihleri arasında işe alınmış olması şeklinde,
değiştirilmiş bulunmaktadır.
Buna göre, anılan maddede öngörülen işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilmesi için,
Sigortalı yönünden;
– İşe giriş tarihi itibariyle; erkek ise 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük, kadın ise 18 yaşından büyük olması,
– 2008/Ocak ila 2008/Haziran veya 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
– 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınması,
– Fiilen çalışması,
İşyeri yönünden;
1/7/2008 ila 30/6/2010 tarihleri arasında işe alınan ve maddede öngörülen diğer şartları haiz sigortalıların, 2007/Temmuz ila 2008/Haziran aylarında Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kuruma bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak olan ortalama sigortalı sayısına, ilave olarak işe alınmış olması,
şartlarının tamamının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Örnek 1- 14/3/2009 tarihinde işe alınan 27 yaşındaki erkek sigortalının, 2008/Mart ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olmasına rağmen, 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmadığı varsayıldığında, sözkonusu sigortalının 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmasına rağmen, 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması nedeniyle, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, anılan sigortalıdan dolayı, işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 2- 17/3/2009 tarihinde işe alınan 25 yaşındaki kadın sigortalının 2008/Ocak ila 2008/Haziran aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmadığı varsayıldığında, sözkonusu sigortalının 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, 4447 sayılı Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, anılan sigortalıdan dolayı,  işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
Örnek 3- 44 yaşındaki bayan sigortalının 11/8/2009 tarihinde işe alındığı varsayıldığında, sözkonusu sigortalının, 1/7/2008 (dahil) ila 30/6/2010 (dahil) tarihleri arasında işe alınmış olması nedeniyle, 4447 sayılı Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanılabilecektir.
Diğer taraftan, 2008/Ocak ila Haziran aylarına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmalarına rağmen, 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmayan sigortalıların 2009/Şubat ayı içinde işe alınmış olmaları halinde, 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası, 1/3/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, bahse konu sigortalılardan dolayı, maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, 2009/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yararlanılabilecektir.
Örnek 4- 17/2/2009 tarihinde işe alınan (B) sigortalısının, 2008/Ocak ve Şubat aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmasına rağmen, 2008/Aralık ve 2009/Ocak aylarına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmadığı varsayıldığında, anılan sigortalıdan dolayı maddede aranılan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla 2009/Mart ayına ilişkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yararlanılabilecektir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.