(2009/14812 Karar) Mal ve hizmetlere uygulanacak kdv oranlarının tespitine ilişkin karar(06.04.2009)

Karar Sayısı : 2009/14812

 

Bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi oranlarının tespiti ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/3/2009 tarihli ve 263 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

25/3/2009 TARİHLİ VE 2009/14812 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

 

MADDE 1 – (1) 30/6/2009 tarihine kadar uygulanmak üzere, işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimleri ile ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde Katma Değer Vergisi oranı % 8 olarak belirlenmiştir.

            

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri işyerleri nedeniyle yüklendikleri vergiler dahil edilmez.

MADDE 2 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki;

a) (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan “Türk Gümrük Tarife Cetvelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile” ibaresi eklenmiştir.

b) (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 28 inci sırasındaki tabloda yer alan “8433.59.80.00.19 Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları)” satırından sonra gelmek üzere “8433.90 Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar)”  satırı eklenmiştir.

            

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(1) SAYILI CETVEL

(25/12/2008 tarihli ve 2008/14483 sayılı İstatistik  Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)

 

G.T.İ.P No
 EŞYANIN TANIMI
 
84.13
 Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın); sıvı elevatörleri (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.29
 Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri (8429.52.10.00.00, 8429.52.90.00.11,  8429.59.00.10.11 hariç)
 
8432.80.00.00.19
 Diğerleri (Öğütme ve sap parçalama – malçlama makinaları)
 
8434.20
 Sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar
 
8435.10.00.00.11
 Üzüm sıkma presleri
 
8435.10.00.00.12
 Meyva sularını çıkarmaya mahsus presler
 
8435.10.00.00.19
 Diğerleri (fulvarlar ve benzeri makine ve cihazlar)
 
84.37
 Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç) (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.40
 Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil) (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.41
 Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makina ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil) (Aksam ve parçalar hariç)
 
8443.31
 Baskı, kopyalama veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar
 
8443.32
 Diğerleri, otomatik bilgi işlem makinalarına veya networke bağlanabilen makinalar (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
 
8443.39
 Diğerleri (diğer baskı, kopyalama ve fax makinaları)
 
8451.10.00.00.00
 Kuru temizleme makinaları
 
8451.30
 Ütü makinaları ve presler (Isı ile yapıştıran presler dahil)
 
84.53
 Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç) (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.54
 Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.55
 Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.56
 Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler
 
84.57
 Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları
 
84.60
 Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç)
 
84.61
 Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya, vargel, yiv açma,  broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı
 
84.62
 Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya, düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılmayan presler
 
84.63
 Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar
 
84.64
 Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddeleri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar
 
84.65
 Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (Çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil)
 
84.67
 El ile kullanılan, pnömatik, hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.68
 Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar (Aksam ve parçalar hariç)
 
84.69
 Yazı makinaları (84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime işlem makinaları
 
8470.10.00.00.00
 Harici bir elektrikli güç kaynağı olmaksızın çalışabilen elektronik hesap makinaları ve hesaplama fonsiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar
 
8470.21.00.00.00
 Yazma tertibatı olanlar (Elektronik hesap makinaları)
 
8470.29.00.00.00
 Diğerleri (Elektronik hesap makinaları)
 
8470.30.00.00.00
 Diğer hesap makinaları
 
8471.30.00.00.00
 Portatif otomatik bilgi işlem makinaları (En az bir merkezi işlem birimi, bir klavye ve bir ekrandan oluşan ve ağırlığı 10 kg.ı geçmeyenler)
 
8471.41
 Aynı kabin içinde en az bir merkezi işlem birimi ve bir giriş bir çıkış birimi bulunanlar (birbirlerine bağlı olsun olmasın) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
 
8471.49
 Diğerleri (Sistem halinde getirilenler) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
 
8471.50
 8471.41 veya 8471.49 alt pozisyonlarında yer alanların dışındaki bilgi işlem birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi, giriş birimi, çıkış biriminden bir veya ikisini içersin içermesin) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinaları)
 
8471.60
 Giriş birimleri ve çıkış birimleri (aynı kabin içinde bellek birimi içersin içermesin) (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç)
 
8471.70
 Bellek birimleri (Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar hariç) (Yalnız masaüstü otomatik bilgi işlem makinalarına ait olanlar)
 
8471.80.00.00.00
 Otomatik bilgi işlem makinalarının diğer birimleri
 
8516.40
 Elektrikli ütüler
 
8528.41.00.00.00
 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar
 
8528.51.00.00.00
 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar
 
8528.61.00.00.00
 Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan türde olanlar
 
8539.31.90.00.11
 Simit şeklinde olanlar (Deşarj ampulleri)
 
8539.31.90.00.19
 Diğerleri (Deşarj ampulleri)
 
9401.40.00.00.00
 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
 
9401.51.00.00.00
 Bambu veya hintkamışından (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
 
9401.59.00.00.00
 Diğerleri (Roten kamışı, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
 
9401.61.00.00.00
 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
 
9401.69.00.00.00
 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
 
9401.71.00.00.00
 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
 
9401.79.00.00.00
 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
 
9401.80.00.00.00
 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
 
9403.10
 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
 
9403.20
 Metalden diğer mobilyalar
 
9403.30
 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
 
9403.40
 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 
 
9403.50.00.00.00
 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
 
9403.60
 Diğer ahşap mobilyalar
 
9403.70.00.00.00
 Plastik maddelerden mobilyalar
 
9404.10
 Şilte mesnetleri
 
9404.21
 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
 
9404.29
 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)
 
9405.10
 Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç) (9405.10.50.10.11 Kristal avizeler hariç)
 
9405.20
 Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar