5510 Sayılı Kanuna göre prime esas kazançların Alt ve Üst sınarları (28.01.2009)

               5510 SAYILI KANUNA GÖRE PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39.maddesine istinaden 2009 yılı için uygulanacak asgari ücret; Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 01.01.2009- 30.06.2009 ve 01.07.2009- 31.12.2009 tarihleri arası için ayrı ayrı belirlenmiştir[1].

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile;

– 01.01.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arası için.

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 22,20 (yirmi iki  yirmi) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 18,90 (on sekiz doksan)  Türk Lirası,
 

– 01.07.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arası için;

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 23,10 (yirmi üç on) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri de 19,65 (on dokuz altmış beş) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.
 

01.01.2009-31.12.2009 Tarihleri Arasında, Sigorta Primi ile İşsizlik Sigortası Primine Esas Günlük ve Aylık Kazançların Alt ve Üst Sınırları[2]

 

A) Özel Sektör :

 

01.01.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı

:

22,20 TL

Aylık kazanç alt sınırı

:

 666,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı

:

144,30 TL

Aylık kazanç üst sınırı

:

4.329,00 TL

 

01.07.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı

:

23,10  TL

Aylık kazanç alt sınırı

:

 693,00  TL

Günlük kazanç üst sınırı

:

150,15  TL

Aylık kazanç üst sınırı

:

4.504,50  TL

 

B) Kamu Sektörü:

 

15.12.2008 – 14.01.2009 devresi için alt sınır; 

2008 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için

:

21,29 TL x 16 gün

=

340,64 TL

2009 yılı Ocak ayının ilk yarısı için

:

22,20 TL x 14 gün

=

310,80 TL 

15.12.2008-14.01.2009 devresi için

:

340,64 TL + 310,80 TL

=

651,44 TL

 

15.12.2008 – 14.01.2009 devresi için üst sınır;

2008 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için

:

138,39 TL   x 16 gün

=

2.214,24 TL

2009 yılı Ocak ayının ilk yarısı için

:

144,30 TL   x 14 gün

=

2.020,20 TL

15.12.2008-14.01.2009 devresi için

:

2.214,24 TL+ 2.020,20 TL

=

4.234,44 TL

15.01.2009 – 14.06.2009 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırı

:

666,00 TL 

Aylık kazanç üst sınırı

:

4.329,00 TL

 

15.06.2009 – 14.07.2009 devresi için alt sınır; 

2009 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için

:

22,20 TL x 16 gün

=

355,20 TL

2009 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için

:

23,10 TL x 14 gün

=

323,40 TL

15.06.2009-14.07.2009 devresi için

:

355,20 TL + 323,40 TL

=

678,60 TL

 

15.06.2009 – 14.07.2009 devresi için üst sınır;  

2009 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için

:

144,30 TL x 16 gün

=

2.308,80 TL

2009 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için

:

150,15  TL x 14 gün

=

2.102,10 TL

15.06.2009-14.07.2009 devresi için

:

2.308,80 TL+ 2.102,10 TL

=

4.410,90 TL

 

15.07.2009 – 14.12.2009 tarihleri arasında;

Aylık kazanç alt sınırı

:

693,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı

:

4.504,50 TL

 

C- Çırak ve Öğrencilerin Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazanç Tutarı

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25.maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre tespit olunan asgari ücretlerin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

 

Aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları aşağıda belirtilmiştir.

 

16 yaşından büyük olanlar için:

 

01.01.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı     

:

11,10 TL

Aylık kazanç tutarı

:

333,00 TL

 

01.07.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı     

:

11,55 TL

Aylık kazanç tutarı

:

346,50 TL

 

16 yaşından küçük olanlar için:

 

01.01.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı     

:

9,45 TL

Aylık kazanç tutarı

:

283,50 TL

 

01.07.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı     

:

9,83 TL

Aylık kazanç tutarı

:

294,90 TL

 

D-Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk  Zammı ve Aile Zammı (Yardımı) Tutarları

5510 sayılı Kanunun 4/a.maddesi kapsamında (eski SSK) sigortalıların aşağıda belirtilen kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. 

– Yemek Parası:

 01.01.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında; 22,20 TL x % 6 = 1,33 TL (Günlük)

 01.07.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında; 23,10 TL x % 6 = 1,39 TL (Günlük)

– Çocuk Zammı:

01.01.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında; 666,00 TL x % 2 = 13,32 TL (Aylık)

01.07.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında; 693,00 TL x % 2 = 13,86 TL (Aylık)

– Aile Zammı (Yardımı):

01.01.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında; 666,00 TL x % 10 = 66,60 TL (Aylık)

01.07.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında; 693,00 TL x % 10 = 69,30 TL (Aylık) 

E- 5510 sayılı Kanunun 4/b (Eski Bağ-Kur) Kapsamında Sigortalıların Prime Esas Kazançları

5510 sayılı Kanunun 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların 01.01.2009-30.06.2009 tarihleri arasında ödeyecekleri primler, prime esas günlük kazanç alt sınırı (22,20.-TL) ile üst sınırı (144,30.-TL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek kazancın otuz katı olarak, 01.07.2009-31.12.2009 tarihleri arasında ise, günlük kazanç alt sınırı (23,10.-TL) ile üst sınırı (150,15.-TL) arasında kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilecek günlük kazancın otuz katı olarak uygulanacaktır. 

Sonuç:

İdari para cezaları asgari ücret dikkate alınarak uygulandığından,5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere,102.madde gereğince, 01.01.2009 ile 30.06.2009 tarihleri arasında işlenen fiiller için 666.-TL, 01.07.2009 ile 31.12.2009 tarihleri arasında işlenen fiiller içinse 693.-TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır[3