8 No’lu Özel Tüketim Vergisi Tebliği (23.09.2009)

 

18.09.2009 tarihnde Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 8 no’lu Özel Tükem Vergisi Sirküsü ile 2009 yılında Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere paralel olarak değişikliğe gidilerek, bazı malların ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı olarak satılıp satılamayacağına açıklık getirilmiştir.

 

İlgili sirkü aşağıdaki gibidir.

                                                                                      Saygılarımla

                                                                                    Ahmet YELİS

                                                                                 Yeminli Mali Müşavir

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/8

 

1- Giriş:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 25.12.2008 tarih ve 1908 sayılı Kurul Kararının (yürürlüğe giriş tarihi 01.01.2009) 2/c-2 maddesinde "denizcilik yakıtları" olarak tanımlanan ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları ile yer alan mallardan bazılarının 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yer almaması nedeniyle söz konusu Tebliğ kapsamında ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı olarak satılıp satılamayacağına ilişkin ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılaması uygun görülmüştür.

 

2- Madde Hükmü:

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/2. maddesinde; "Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan bir malın G.T.İ.P. numarasının veya tanımının değiştirilmek ya da ortadan kaldırılmak suretiyle başka bir G.T.İ.P. numarasına taşınması veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası/numaraları ihdas edilmesi halinde; ÖTV Kanunu, bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve ÖTV Genel Tebliğleri açısından uygulamanın ne şekilde olacağı konusunda Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

 

3- Değerlendirme ve Sonuç:

 

01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Kararnamenin usul ve esaslarını açıklayan 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9, 10 ve 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik) tanımlar bölümünde "deniz yakıtı" tanımı yapılmış ve söz konusu kararname kapsamında teslim edilebilecek deniz yakıtları G.T.İ.P. numaraları itibarıyla belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ uygulaması kapsamında teslimi yapılabilecek deniz yakıtlarının G.T.İ.P. numaraları ile 2009 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (T.G.T.C.) yer alan mallar karşılaştırıldığında;

 

– 2008 yılı T.G.T.C.’de  ve Tebliğde yer alan "Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i  geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler" alt pozisyonundaki 2710.19.45.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Motorin" isimli mal 2009 yılında T.G.T.C.’de  yer almamakta (Ş.Abacı) ancak söz konusu malın G.T.İ.P. numarası değiştirilerek yerine "Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler" kapsamında 2710.19.45.00.13, 2710.19.45.00.14, 2710.19.45.00.15, 2710.19.45.00.16 G.T.İ.P. numaralı  mallar,

 

– 2008 yılı T.G.T.C.’de  ve Tebliğde yer alan "Fuel oiller", "Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler" alt pozisyonundaki 2710.19.65.00.19 G.T.İ.P. numaralı "Diğerleri" isimli mal 2009 yılında T.G.T.C.’de  yer almamakta ancak söz konusu malın G.T.İ.P. numarası değiştirilerek yerine "Fuel oiller", "Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler" kapsamında 2710.19.65.00.12, 2710.19.65.00.13, 2710.19.65.00.14, 2710.19.65.00.15, 2710.19.65.00.16, 2710.19.65.00.17, 2710.19.65.00.18, 2710.19.65.00.21, 2710.19.65.00.22, 2710.19.65.00.23 2710.19.65.00.29 G.T.İ.P. numaralı  mallar,

 

eklenmiş bulunmaktadır.

 

Buna göre T.G.T.C.’de 2009 yılına ilişkin yapılan değişiklikler sonucunda 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği uygulaması kapsamında teslimi yapılabilecek ancak ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan G.T.İ.P. numaraları (01.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren) ile beyan edilmesi gereken mallar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2008 G.T.İ.P. NO.

2009 G.T.İ.P. NO.

MAL İSMİ

2710.19.45.00.11

2710.19.45.00.13

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMX)    

2710.19.45.00.14

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMA)     

2710.19.45.00.15

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMB)       

2710.19.45.00.16

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05’i geçen fakat % 0,2’yi geçmeyenler)

Deniz motorini (DMC)    

2710.19.65.00.19

2710.19.65.00.12

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

2710.19.65.00.13

(Fuel oiller)                                                        

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

(Fuel oiller)                                                                                                                                         

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

2710.19.65.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-30)

2710.19.65.00.15

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RME-180)

2710.19.65.00.16

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

2710.19.65.00.17

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

2710.19.65.00.18

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

2710.19.65.00.21

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

2710.19.65.00.22

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

2710.19.65.00.23

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

2710.19.65.00.29

(Fuel oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2’yi geçen fakat % 2,8’i geçmeyenler )

Diğerleri