(Gel. Ver. Sir – 71) Gelir Vergisi Tevkifatı uygulaması (09.02.2009)

                                          Gelir Vergisi Sirküleri/71
 
1.Giriş
3/2/2009 tarihli ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Karar’la belirlenen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları hakkındaki açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2. Kararnamenin kapsamı
 
Anılan Kararname ile sadece gerçek kişilere (kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar dahil) yönelik olarak yapılacak tevkifatlar düzenlenmiş, 94 üncü madde ile geçici 67 nci maddede yer alan menkul sermaye iratlarından yapılacak tevkifat oranlarının uyumlaştırılması dışında yürürlükte bulunan tevkifat oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup, özellik arz eden durumlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
 
2.1. Kurumlar vergisi mükellefi olmayanlar dahil olmak üzere gerçek kişilere ilişkin tevkifat oranları
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kişi ve kurumlar belirlenmiş, vergi tevkifatına tabi olan kazanç ve iratlar 15 bent halinde sıralanmıştır.
 
Kurumlara yönelik olarak yapılacak tevkifatlar 1/1/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile düzenlendiğinden, mükerrerliği önlemek amacıyla bu Kararnamede gerçek kişilerden ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlardan yapılacak tevkifatlara yer verilmiştir.
 
Öte yandan, kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik tevkifat oranları için 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı, 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamelerin eki Kararların esas alınması gerekmektedir.
 
2.2. 1/1/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin tevkifat uygulaması
 
Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67 nci maddede, 1/1/2006 tarihinden itibaren ihraç/iktisap edilen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması veya elden çıkarılması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş, ayrıca bu madde kapsamında tevkifat yapılması halinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi hükmüne göre tevkifat yapılmayacağı belirtilmiştir.
 
Konuya ilişkin olarak, 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı, 27/10/2008 tarihli ve 2008/14272 sayılı, 12/1/2009 tarihli ve 2009/14580 sayılı Kararnamelerin eki Kararlar ile de geçici 67 nci maddede yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları belirlenmiştir.
 
Ancak geçici 67 nci maddenin (9) numaralı fıkrasında, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununun 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerinin uygulanacağına ilişkin düzenleme yer almaktadır.
 
Bu çerçevede, söz konusu Kararnamelerde yer alan oranlar da dikkate alınarak hazırlanan 2009/14592 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesinin (7) numaralı bendiyle, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan faiz gelirleri (itfa dahil) üzerinden yapılacak tevkifat oranları öteden beri olduğu gibi % 0 (sıfır); diğerleri için %10 olarak belirlenmiştir.
 
Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli söz konusu menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışlarının tevkifata tabi tutulmayacağı tabiidir.
 
1/1/2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan faiz gelirleri (itfa dahil) üzerinden ise geçici 67 nci maddenin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararları uyarınca tevkifat yapılmaya devam edilecektir. 
 
Öte yandan, geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabi tutulan mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlere ilişkin tevkifat oranlarına 2009/14592 sayılı Kararnamede yer verilmekle birlikte, söz konusu gelirler üzerinden geçici 67 nci maddenin (4) ve (5) numaralı fıkraları uyarınca %15 oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir.
 
             
                                                                                                                                                    Ek:1
12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR
 
 
MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
 
1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104 üncü maddelere göre,
 
2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
 
a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17,
 
b) Diğerlerinden % 20,
 
3. 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3,
 
4. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20,
 
5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,
 
b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,
 
6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15,
 
b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) % 15,
 
7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) 

 
a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden % 0,
 
b) Diğerlerinden % 10,
 
8. Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,
 
9. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,
 
10. a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20,
 
b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden % 20,
 
11. Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
 
a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
 
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için % 1,
ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 2,
 
b) Diğer ziraî mahsuller için,
 
i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için % 2,
ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için % 4,
 
c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,
 
i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2,
ii) Diğer hizmetler için % 4,
 
d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için % 0,
 
12. PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden    % 20,
 
13. Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,
 
a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,
 
b) Hurda mal alımları için % 2,
 
c) Diğer mal alımları için % 5,
 
d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,
 
14. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil) % 15,
 
15. a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 15,
 
b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 10,
 
c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından % 5.
 
MADDE 2 – Bu Karar; 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.