(Gen 2009-17) Sigortalılık sürelerinin belirlenmesi (09.02.2009)

                                                     GENELGE – 2009/17
 
 1- Genel Açıklamalar

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren geçici 17 nci maddesi ile söz konusu tarih itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalıların, sigortalılık sürelerinin belirlenmesi, durdurulması, değerlendirilmesi ve yeniden başlatılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde;
“Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, prim borçlarının ödenmesine ilişkin Kurumca çıkarılacak genel tebliğin yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren 6 ay içerisinde ödememeleri halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Prim borcuna ilişkin süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez.
Ancak, sigortalı ya da hak sahipleri daha sonra müracaatları tarihindeki 80 inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
Sigortalılıkları önceki kanunlara göre durdurulanlar için de bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.”
hükmü yer almaktadır.
30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi sigortalılar hakkında “5510 sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ” 14/1/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Uygulamaya 01/02/2009 tarihinden itibaren geçileceğinden, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar hakkında 30/04/2008-14/01/2009, 01/02/2009-03/08/2009 tarihleri arasında ve 03/08/2009 tarihinden sonra yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- Kapsamdaki Sigortalılar
1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, sigortalılığı devam eden, sona eren ve 03/08/2009 tarihine kadar 5458 ve 5510 sayılı kanunlara göre yapılandırması bozulanlardan 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan (60 aydan fazla) süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar ve/veya bunların hak sahipleri  5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında sayılacaktır.
 3- Beş Yılı Aşan Prim Borcunun Öğrenilmesi
Sigortalılar veya hak sahipleri 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunup bulunmadığını www.sgk.gov.tr adresinden sosyal güvenlik sicil numarası ya da Bağ-Kur numarası ile öğrenebilecekleri gibi sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek de öğrenebileceklerdir.
Kurum web sitesinde yayınlanmadığı halde 01/02/2009 ile 03/08/2009 tarihleri arasında ibraz ettikleri belgelerden 30/04/2008 itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilen sigortalılar ve hak sahipleri de geçici 17 nci madde hükmünden yararlanacaktır.
Beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcunun tespitinde Kurum kayıtları esas alınacaktır. 

4- Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi ve Sigortalılığın Durdurulması
1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlardan, 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanların, daha sonra 01/05/2008 ile 03/08/2009 tarihleri arasında varsa ödedikleri primler de dikkate alınarak, primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle sigortalılık süresi belirlenecek, geçici 17 nci madde kapsamına giren sigortalıların sigortalılıkları bilgisayar ortamında (19)  terk kodu ile durdurulacaktır.
– Sigortalılığın başlama tarihi ile 03/08/2009 tarihleri arasında hiç prim ödemesi bulunmayanların sigortalılıkları tescil tarihi itibariyle durdurulacaktır.
Örnek: 01/02/1994 tarihinde sigortalılığı başlayan ve devam eden sigortalı (A)’nın 03/08/2009 tarihine kadar hiç prim ödemesi bulunmadığından, sigortalılığı 03/08/2009 tarihinden sonra 01/02/1994 tarihi itibariyle durdurulacaktır.
– Sigortalılığın başlama tarihi ile 03/08/2009 tarihleri arasında kısmi prim ödemesi bulunanların sigortalılıkları ise primlerinin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle durdurulacaktır.
Örnek 1: 15/06/1995 tarihinde sigortalılığı başlayan ve devam eden sigortalı (B)’nin 30/04/2008 tarihine kadar 120  ay prim borcunun bulunduğu, 03/08/2009 tarihine kadar kısmi prim ödemelerinin olduğu ve bu primlerin de 40 ayı karşıladığı anlaşıldığından, kalan borcunun 60 aydan fazla olması nedeniyle sigortalılığı, ödenen primlerinin karşıladığı ayın sonu itibariyle durdurulacaktır.  
Örnek 2: Örnek 1’deki sigortalı (B)’nin  tescil tarihi ile 30/04/2008 tarihi arasında 120 ay prim borcu bulunduğu, 03/08/2009 tarihine kadar kısmi prim ödemelerinin olduğu ve bu primlerin de 80 ayı karşıladığı anlaşıldığında ise kalan borcunun 60 aydan az olması nedeniyle sigortalılığı kesintisiz devam ettirilecektir.  

Örnek 3- 20/03/1997 tarihinde sigortalılığı başlayan ve 30/04/2008 tarihinde beş yıldan fazla prim borcu bulunan ve 03/08/2009 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmayan sigortalı (B)’nin sigortalılığı, 03/08/2009 tarihinden sonra sigortalılığının başladığı 20/03/1997 tarihi itibariyle durdurulacaktır.
Beş yılı aşan prim borçlarını 01/02/2009 ile 03/08/2009 tarihleri arasında prim ödemek için verilen altı aylık süreyi beklemeksizin Kuruma yazılı olarak başvurarak sigortalılıklarının durdurulmasını isteyen sigortalı ve hak sahipleri hakkında altı aylık sürenin dolması beklenmeyecektir.
Örnek 1- 01/08/1997 ile 30/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olan ve prim ödemesi  bulunmayan sigortalı (D), 01/05/2009 tarihinde borcunun bir kısmını ödeyerek 05/05/2009 tarihinde sigortalılığının durdurulması için yazılı başvuruda bulunmuştur. Bu durumda (D)’nin sigortalılığı 03/08/2009 tarihi beklenmeksizin ödediği prime karşılık gelen ayın sonu itibariyle durdurulacaktır.
Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının sigortalılığın durdurulması talebinde bulunduğu tarihe kadar prim ödemesinin bulunmaması halinde ise sigortalılığı 03/08/2009 tarihi beklenmeksizin 01/08/1997 tarihi itibariyle durdurulacaktır.
Örnek 3- Örnek 1’deki sigortalının 01/08/1997 ile 30/06/2001 tarihleri arasındaki süreye ilişkin primlerini ödediği, ancak sigortalılığının durdurulması talebinde bulunduğu 05/05/2009 tarihine kadar prim ödemesinin olmaması halinde sigortalılığı bu defa 03/08/2009 tarihi beklenmeksizin 30/06/2001 tarihi itibariyle durdurulacaktır.
1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi olup 30/04/2008 tarihi itibariyle 60 ay ve altında prim borcu bulunan sigortalılar geçici 17 nci madde ile getirilen hükümlerden yararlandırılmayacaktır.
Geçici 17 nci madde gereğince beş yılı aşan süreye ilişkin prim borçlarını 03/08/2009 tarihine kadar ödemeyen sigortalıların, sigortalılıklarının durdurulması işlemleri 03/08/2009 tarihinden sonra, 01/02/2009 tarihinden itibaren altı aylık süreyi beklemeden sigortalılıklarının durdurulması talebinde bulunanların durdurma işlemleri ise sigortalılık durdurma dilekçesinin (Ek:1) Kurum kayıtlarına girdiği tarihten sonra program tarafından yapılacaktır. Bu şekilde sigortalılığı durdurulanlara (19) terk kodu verilecektir.

5- Sigortalılıkları Durdurulanların Yeniden Sigortalılıklarının Başlatılması
Sigortalılıkları geçici 17 nci madde gereğince durdurulanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi çalışmaları 30/04/2008 tarihinden sonra da devam edenlerin sigortalılıkları 01/05/2008 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır. Ancak, 01/02/2009 ile 03/08/2009 tarihleri arasında prim ödenmesi için verilen altı aylık süreyi beklemeksizin sigortalılıklarının durdurulmasını talep edenlerin yeniden sigortalılıkları talepte bulundukları tarihten sonra 01/05/2008 tarihi itibariyle, talepte bulunmayanların ise 03/08/2009 tarihinden sonra 01/05/2008 tarihi itibariyle başlatılacaktır.
Örnek 1- 18/09/2000 tarihinde sigortalılığı başlayan ve devam eden sigortalı (A), 27/06/2008, 12/08/2008 ve 29/07/2009 tarihlerinde prim borcunun bir kısmını ödemiştir. Sigortalının ödediği primlerin tam ay olarak karşıladığı 31/12/2004 tarihi itibariyle durdurulacak, ancak Kanun kapsamındaki çalışması devam ettiğinden 03/08/2009 tarihinden sonra 01/05/2008 tarihi itibariyle yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.
Örnek 2- 21/12/1996 tarihinde sigortalılığı başlayan ve halen devam eden sigortalı (B), 15/04/2009 tarihinde borcunun bir kısmını ödemiş 30/04/2009 tarihinde de sigortalılığının durdurulması talebinde bulunmuştur. Sigortalının ödediği primlerin tam ay olarak karşıladığı 31/10/2000 tarihinde durdurulacak, ancak Kanun kapsamındaki çalışması devam ettiğinden 30/04/2009 tarihinden sonra 01/05/2008 tarihi itibariyle yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.
5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun geçici 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereği sigortalılıkları devam edenler ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununa göre kurulan Ticaret ve Sanayi Odaları veya kanunla kurulu diğer meslek kuruluşları üye kayıtlarına göre sigortalılıkları devam edenlerin geçici 17 nci maddeye göre sigortalılıklarının durdurulmasından sonra vergi mükellefiyetinin bulunmaması halinde 01/05/2008 tarihinde yeniden sigortalılıkları başlatılmayacaktır.

6- Sigortalılık Süreleri Belirlenenlerin Diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına Tabi Çalışmalarının Bulunması
Sigortalılık süreleri geçici 17 nci maddeye göre belirlenen sigortalıların bu sürelerde diğer mülga sosyal güvenlik kanunlarına tabi çalışmalarının bulunduğunun anlaşılması halinde sigortalılık süreleri mülga kanunlar gereğince hizmet tespiti yapılarak yeniden belirlenecektir.
Örnek 1- 10/12/1993 ile 22/04/2009 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna göre, 11/11/2000 ile 17/08/2005 tarihleri arasında ise hizmet akdine tabi çalışmasına bağlı sigortalılığı bulunan ve 29/04/2009 tarihinde prim borcunun bir  kısmını ödemiş olan sigortalı (A), 30/04/2009 tarihinde sigortalılığının durdurulması talebinde bulunmuştur. (A)’nın 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı 10/12/1993 tarihinden prim ödemesinin karşıladığı 31/12/2003 tarihine kadar devam ettirilecek ve bu tarih itibariyle de durdurulacaktır. Bu durumda sigortalı (A)’nın 506 sayılı Kanuna tabi geçen 11/11/2000 ile 31/12/2003 tarihleri arasında hizmet akdine tabi çalışması iptal edilecek ve 01/01/2004-17/08/2005 tarihleri arasındaki hizmetleri geçerli sayılacaktır.
Örnek 2- Yukarıdaki örnekteki sigortalının ödediği primlerin 30/06/2000 tarihine kadar geçen süreyi karşılaması halinde sigortalılığı bu tarih itibariyle durdurulacak 11/11/2000 ile 17/08/2005 tarihleri arasında hizmet akdine tabi geçen çalışmaların tamamı geçerli sayılacaktır.
Örnek 3- 01/05/1998 tarihinde başlayan ve devam eden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalı olan Sigortalı (U)’nun 21/11/2007 tarihinden itibaren de hizmet akdine tabi sigortalılığının bulunduğu tespit edilmiştir. Sigortalı (U) 02/02/2009 tarihinde prim borcunun bir kısmını ödemiştir. 03/08/2009 tarihinde yapılan değerlendirmede ödediği primlerin en son 31/03/2002 tarihine kadar geçen süreyi karşıladığı tespit edildiğinden, sigortalılığı bu tarih itibariyle durdurulacak, hizmet akdine tabi çalışmasının devam etmesi nedeniyle 01/05/2008 tarihinden itibaren yeniden sigortalılığı  başlatılmayacaktır.
Örnek 4- 1479 sayılı Kanuna göre 15/12/1995 tarihinde başlayan ve devam eden sigortalılığı bulunan ve primlerin tam olarak karşıladığı 30/06/2004 tarihinde sigortalılığı durdurulan sigortalı (H)’nin, 2926 sayılı Kanuna tabi 01/05/2005 tarihinde başlayan, devam eden ve prim borcu bulunmayan tarım sigortalılığı 30/04/2008 tarihi itibariyle sona erdirilecek, 01/05/2008 tarihi itibariyle de 1479 sayılı kanuna tabi yeniden sigortalılığı başlatılacaktır.   
Geçici 17 nci madde hükümlerinden yararlanan sigortalıların 2925 sayılı Kanunla çakışan hizmetlerinin bulunması halinde 10/09/2008 tarihli ve 2008-81 sayılı Genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

7- Durdurulan Sigortalılık Sürelerinin Değerlendirilmesi
1- Geçici 17 nci madde gereğince 30/04/2008 tarihi itibariyle beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan, sigortalılıklarının durdurulmasını talep edenler ile 03/08/2009 tarihine kadar talepte bulunmayan ve sigortalılıkları Kurumca durdurulanların kendileri ya da hak sahiplerinin bu tarihten sonra talepte bulunmaları halinde müracaat tarihindeki 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemeleri halinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Örnek- Vergi mükellefi olan sigortalı (A), 01/12/2001-30/04/2008 tarihleri arasındaki 77 ay prim borcunu 03/08/2009 tarihine kadar ödememiş 05/08/2009 tarihinde söz konusu süreye ilişkin borcunu 693,00 TL kazanç beyanı üzerinden ödemek üzere Kuruma müracaat etmiştir. Sigortalının uzun vade, kısa vade ve genel sağlık sigortası prim oranının % 33,5 olduğu varsayıldığında sigortalının ödeyeceği tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Kazanç beyanına göre belirlenen prim tutarı : 693,00 x %  33,5 = 232,16 TL
Günlük kazanç : 232,16 / 30 = 7,74 TL
30/04/2008 tarihi itibariyle toplam borç : 7,74 x 2310 (77 x 30 = 2310 gün) = 17.879,40 TL’dir.
Hesaplanan borcun 24/08/2009 tarihinde sigortalıya tebliğ edildiği varsayıldığında borcun tamamının 24/11/2009 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.
Örnek-  Sigortalı (B) tarımsal faaliyetinden dolayı 01/01/2003-30/04/2008 tarihleri arasındaki 64 aylık prim borcunu ödemeyerek 02/02/2009 tarihinde sigortalılığının durdurulması talebinde bulunmuştur. 20/04/2009 tarihinde söz konusu süreye ilişkin borcunu 666,00 TL kazanç beyanı üzerinden ödemek üzere Kuruma müracaat etmiştir. Sigortalının uzun vade, kısa vade ve genel sağlık sigortası prim oranının % 33,5 olduğu varsayıldığında sigortalının ödeyeceği tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Kazanç beyanına göre belirlenen prim tutarı : 666,00 x % 33,5 = 223,11 TL
223,11 x 16 / 30 = 118,99 TL
Günlük kazanç : 118,99 / 30 = 3,97 TL
30/04/2008 tarihi itibariyle toplam borç : 3,97 x 1920 (64  x 30 = 1920 gün) = 7.622,40 TL’dir.
Hesaplanan borcun 20/05/2009 tarihinde sigortalıya tebliğ edildiği varsayıldığında borcun tamamının 20/08/2009 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu süreler hizmet olarak değerlendirilecektir.
2- 1479 sayılı Kanunun mülga ek 19 uncu maddesi gereğince 08/05/2008 tarihine kadar sigortalılıklarının durdurulması için 2007/47 sayılı Genelge ekindeki (Ek-1) numaralı başvuru dilekçesi, (Ek-2) ve (Ek-3) numaralı “1479 ve 2926 Sayılı Kanuna Göre Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olanların Sigortalılıklarının Durdurulması Hakkında Tebligat Belgesi”nden biri ile ek 19 uncu maddenin uygulanması için talepte bulunup sigortalılıkları durdurulanlardan, tekrar talepte bulunarak durdurulan sigortalılık sürelerinin değerlendirilmesini isteyenlerin borçlarının hesaplanmasına ilişkin program işletime açılmış olup, 08/05/2008 tarihine kadar müracaat eden sigortalı veya hak sahiplerinin sigortalının en son bulunduğu basamağın yazılı başvuru tarihindeki değeri üzerinden hesaplanan borçları ilgililere tebliğ edilecektir. Tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre içinde tebliğ edilen borcun tamamının ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.

8- Hizmetlerin Bildirilmesi
Primi ödenmeyen süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmediğinden hizmet birleştirilmesinde bu süreler dikkate alınmayacaktır.
Prim ödemesi olmadığı için sigortalılığı başlangıç tarihi itibariyle durdurulan sigortalıların hizmet sürelerinin istenmesi halinde, sigortalı hakkında geçici 17 nci maddenin uygulanması sonucu sigortalılığının, sigortalılık başlangıç tarihi itibariyle durdurulduğu bu nedenle birleştirilecek hizmet sürelerinin bulunmadığı bildirilecektir.
Sigortalılığı durdurulan sigortalıların primi ödenmiş hizmet süreleri mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre aylık bağlama ve toptan ödeme yapılması işlemlerinde de dikkate alınacaktır.
Geçici 17 nci madde gereğince sigortalılıkları durdurulduktan sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 5434 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar, durdurulan sürelere ilişkin primlerini ödeyemeyeceklerdir.

9- Sigortalılardan Alınacak Belgeler ve Diğer İşlemler
01/02/2009 ile 03/08/2009 tarihleri arasında altı aylık süreyi beklemeksizin sigortalılık sürelerini durdurma talebinde bulunanlar (Ek 1)’deki sigortalılık durdurma dilekçesi ile sigortalılıkları durdurulanların bu süreleri yeniden ödemek için talepte bulunmaları halinde (Ek 2)’de yer alan dilekçe ile Kuruma müracaat etmeleri sağlanacaktır.
5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinin uygulanmasında sigortalılığın, başlangıcı, bitişi, hizmet sürelerinin bildirilmesine ilişkin tereddüt edilen hususlar hakkında Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığından, prim borcunun hesaplanması, ödenmesi, mahsubu ve programlarda tereddüt edilen hususlar hakkında ise Prim Tahsilat Daire Başkanlığından görüş alınacaktır.

 

   Ek : 1

  ……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE
                                                        ………………………

 Kurumunuzun …………………… sosyal güvenlik sicil (T.C kimlik no) numaralı sigortalısıyım. 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi ve 14/01/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ hükmüne göre 30/04/2008 tarihinde 5 yılı aşan süreye ilişkin prim borcum bulunmaktadır. Başvuru için verilen 6 aylık süreyi beklemek istemiyorum.
 Sigortalılığımın geçici 17 nci madde hükümlerine göre durdurulması için gereğini arz ederim.

                       Adı  Soyadı
                           İmza

 

ADRES    :

………………………………
………………………………
………………………………
                          ………………….

BAĞ-NO  :

……………………………..      

Ek : Sigortalılık belgesi (1 adet)                

 

 

        

 

 

 

                                                                                                                                   Ek : 2          

  ……………….. SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
…………………….. SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE
                                                        ………………………

 Kurumunuzun ……………………sosyal güvenlik sicil (T.C kimlik no) numaralı sigortalısıyım. 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi ve 14/01/2009 tarihli ve 27110 sayılı ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ hükmüne göre 5 yılı aşkın süreye ilişkin prim borcumun bulunması nedeniyle sigortalılığım……………….. tarihi itibariyle durdurulmuştur.
Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını ödemek suretiyle Kanunun geçici 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanarak sigortalılığımı yeniden başlatmak istiyorum.
Bilgilerinize arz ederim.

               Adı  Soyadı
                 İmza

 

ADRES    :

………………………………
………………………………
………………………………
                          ………………….

BAĞ-NO  :

……………………………..      

Ek : Sigortalılık belgesi (1 adet)