KOSGEB Desteklerinde ki Öncelikler Hakkındaki Karar (23.09.2009)

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE  İLİŞKİN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a)    KOBİ: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,

b)   KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

c) Liste: Bu Karara ekli (1) sayılı listeyi,

ç) NACE Rev. 1.1: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Revize 1.1’i,

d) NACE Rev. 2: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması,  Revize 2’yi,

ifade eder.

Sektörel öncelikler

MADDE 4 – (1) KOSGEB tarafından verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak KOBİ sektörleri, NACE Rev. 2 esas alınarak oluşturulan Listede belirtilmiş olup NACE Rev. 2’ye göre sınıflandırmaya geçiş sağlanıncaya kadar destek işlemlerinin kesintiye uğramaması amacıyla; Listede belirtilen NACE Rev. 2 sektörlerine karşılık gelen sektörler kullanılmak kaydıyla, NACE Rev. 1.1 sınıflandırması da kullanılabilir. İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, KOSGEB tarafından öncelikli olarak desteklenir.

(2) KOSGEB tarafından uygulanacak bilgilendirme, bilinçlendirme ve yönlendirme hizmetlerinden Listede yer almayan sektörlerdeki KOBİ’ler ve girişimciler de yararlandırılabilir.

Bölgesel öncelikler

MADDE 5 – (1) KOSGEB tarafından yürütülecek program, proje, hizmet ve desteklerin özelliği dikkate alınarak; coğrafi uygulama alanlarına göre değişen destek oranı, destek limiti, kota ve kontenjan uygulamaları KOSGEB tarafından gerçekleştirilebilir. Bu madde kapsamındaki uygulamalarda, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile belirlenen bölgesel kademelendirmeye ve anılan Kararda yapılabilecek değişikliklere göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan bölgelerde kalkınmayı sağlama ve istihdamı artırma amacı, öncelikli olarak gözetilir.

2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik

MADDE 6 – (1) 22/3/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararın;

a) Başlığında ve  1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Sanayi İşletmelerinin” ibareleri “İşletmelerin”,

b) 3 üncü maddesinde yer alan  “ ek 1 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikte tanımlanan sanayi işletmelerini” ibaresi “ek 1 inci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri”,

c) 5 inci maddesinde yer alan “sanayi işletmelerine” ibaresi “işletmelere”, “sanayi işletmelerini” ibaresi “işletmeleri”,

şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmet ve Desteklerden Yararlandırılacak

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sektörleri

KOSGEB hizmet ve desteklerinden yararlandırılacak sektörlerin NACE Rev. 2’ye göre kod ve isimleri

Açıklama

Açıklamaya ilişkin NACE Rev. 2 Kodu

NACE Rev. 2 Kod

NACE Rev. 2’deki sektör başlığı

 

 

B

Madencilik ve taş ocakçılığı

Tüm alt başlıkları dahildir.

 

C

İmalat

Tüm alt başlıkları dahildir.

 

D

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

Tüm alt başlıkları dahildir.

 

E

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

Tüm alt başlıkları dahildir.

 

F

İnşaat

Tüm alt başlıkları dahildir.

 

G

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

Alkollü içecek toptan ticareti hariçtir.

46.34

Tütün ürünlerinin toptan ticareti hariçtir.

46.35

H

Ulaştırma ve depolama

Tüm alt başlıkları dahildir

 

I

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

Barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları hariçtir.

56.30

J

Bilgi ve iletişim

Sinema filmi, video yapım faaliyetleri hariçtir.

59.11

Sinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri hariçtir.

59.12

Sinema filmi, video dağıtım faaliyetleri hariçtir.

59.13

Sinema filmi gösterim faaliyetleri hariçtir.

59.14

Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri hariçtir.

59.20

M

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

Hukuk faaliyetleri hariçtir.

69.10

Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği hariçtir.

69.20

Veterinerlik hizmetleri hariçtir.

75.00

N

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

Tüm alt başlıkları dahildir.

 

R

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

Gösteri sanatları hariçtir.

90.01

Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler hariçtir.

90.02

Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri hariçtir.

90.03

Sanat tesislerinin işletilmesi hariçtir.

90.04

Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri hariçtir.

92.00

Spor tesislerinin işletilmesi hariçtir.

93.11

Spor klüplerinin faaliyetleri hariçtir.

93.12

Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları hariçtir.

93.13

Diğer spor faaliyetleri hariçtir.

93.19

Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri hariçtir.

93.21

Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri hariçtir.

93.29

S

Diğer hizmet faaliyetleri

İş ve işveren kuruluşlarının faaliyetleri hariçtir.

94.11

Profesyonel meslek kuruluşlarının faaliyetleri hariçtir.

94.12

Sendika faaliyetleri hariçtir.

94.20

Dini kuruluşların faaliyetleri hariçtir.

94.91

Siyasi kuruluşların faaliyetleri hariçtir.

94.92

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer üye olunan kuruluşların faaliyetleri hariçtir.

94.99

Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri hariçtir.

96.04