Mayıs/2009 dönemine ilişkin Form Ba ve Form Bs bildirimleri (02.07.2009)

381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ hükümleri uyarınca, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin; belli haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu” (Form Ba) ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu” (Form Bs) ile bildirmeleri gerekmektedir.
 
B u yükümlülüğe ilişkin olarak, Mayıs/2009 dönemine ilişkin olup 06 Temmuz 2009 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin, öngörülen sürenin mali tatile rastlaması nedeniyle, 1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğde yer verilen düzenlemeler çerçevesinde 27 Temmuz 2009 günü saat 24.00’e kadar verilebilmesi mümkün bulunmaktadır