Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik (07.12.2009)

                             SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU
                             TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
                                  KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
                                            YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “Hazirun cetvelinde ekli örneğe (Örnek–2) uygun olarak; ait olduğu toplantı ile şirketin unvanı, sermayesi, toplam hisse adedi, ortakların ad ve soyadı veya unvanı, uyruğu, ikamet adresi, hisse edinim şekli (borsa veya borsa dışı) ve tarihi, toplantıya temsilen katılım varsa temsilcinin adı ve soyadı, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların ayrı ayrı ve toplam hisse miktarları gösterilir.”
 “Hazirun cetveli genel kurul divan heyeti ve Bakanlık komiseri tarafından imzalanır. Ayrıca, Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükmünün yerine getirildiğinin tespiti için hazirun cetveli hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler tarafından da imzalanır.”
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “g) Genel kurul toplantısında şirketin tasfiyesi ile bir başka şirkete devir olmak suretiyle birleşmenin müzakeresinin yapılabilmesi için şirket sermayesinin en az üçte ikisine sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisabın olmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda ise, esas sermayenin yarısına sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunması gerekir.”
 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ÖRNEK–2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.