SGK’ya Verilen Bazı Belgelerin Birleştirilmesi (20.10.2009)

                5838 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SGK’YA VERİLEN BELGELERİN BİRLEŞTİRİLMESİ  HAKKINDA YAYINLANAN 2009 / 121 SAYILI GENELGE

28.02.2008 tarihli 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 5510 sayılı kanuna ek 1 inci madde ile ilave edilmiş olup, söz konusu düzenleme 01.08.2009 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
MADDE 5 – 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 “Kuruma yapılan bazı bildirimlerin yeterli sayılması
EK MADDE 1 – İşverenler tarafından 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelere göre Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Bakanlık ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçer.

Ticaret sicili memurluklarınca işyeri tesciline ilişkin Kuruma yapılan bildirimlerin dışında, ayrıca Bakanlık ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulmaz.

Geçici 20 nci maddede belirtilen sandıklar, Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde Kuruma yaparlar.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”         hükmüne amirdir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin “Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 21/07/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmi Gazete’de, “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ise 20/08/2009 tarihli ve 27325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

5510 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi ile
– 2821 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre işverenin,

İşe aldığı işçiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına izleyen ayın 15’ine kadar verdiği “İşçi Bildirim Listesi”,

Herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçiler için düzenlenen “İşçi Çıkış Bildirim Listesi,
5953 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre işyeri bildirimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge müdürlüklerine bir ay içinde yapılması gereken,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü İşyeri bildirgesi
4447 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işverenler  tarafından 15 gün içinde düzenlenerek İŞKUR’a verilen
• “İşten Ayrılma Bildirgesi”
uygulamadan kaldırılarak,
Söz konusu bildirimlerin 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre
• İşe alınan sigortalılar için düzenlenen “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi”,
• 9 uncu maddesine göre işten ayrılan sigortalılar için düzenlenen “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi”,
•  11 inci maddesine göre yeni açılan, devir alınan, intikal eden işyerleri için düzenlenen “İşyeri Bildirgesi” ile
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması sağlanarak işverenlerin benzer nitelikli belgeleri farklı kurumlara vermesi uygulamasına son verilmiştir.

Bu nedenle, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan sigortalı işe giriş bildirgesi (Ek 4, Ek 4-A), sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Ek 5, Ek 5-A) ile işyeri bildirgesi (Ek 6) 01/08/2009 tarihinden itibaren yeni açılacak işyerleri, işe alınan ve işten ayrılan sigortalılar için 2821, 4447, 4857 ve 5953 sayılı kanunlarda yer alan yükümlülükler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.
 5510 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi gereğince 01/08/2009 tarihinden itibaren yapılacak işlemler SGK Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığınca hazırlanan 2009/121 sayılı genelgede ki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir. 
 

İlgili Genelge de ana hatlarıyla aşağıdaki konular hakkında bilgi verilmiştir.
1. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile İlgili İşlemler
2. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi İle İşlemler
3. İşyeri Bildirgesi İle İlgili İşlemler
4. Geçici 20 nci Madde Sandıkları
5. E-Sigorta Yoluyla Yapılacak İşlemler ve Bildirgelerinin Paylaşımı
6. İdari Para Cezaları
7. 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendine Tabi Sigortalılar Hakkında Yapılacak İşlemler
8. Diğer Hususlar
Yer almaktadır.                       

                                                                                             Saygılarımla

                                                                                             Ahmet Yelis

                                                                                        Yeminli Mali Müşavir