Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Bildirimler (23.07.2009)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
 
Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci, 9 uncu ve 11 inci maddelerine göre işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan sigortalı ve işyerleri bildirimlerinin; 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi, 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
 (2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada belirtilen Kanunlara göre bildirim yapmakla yükümlü olanları kapsar.
 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
 a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 b) Bölge Müdürlüğü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğünü,
 c) İŞKUR: Türkiye İş Kurumunu,
 ç) İşçi: Bir İş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye,
 d) İşveren: İşçi ve sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
 e) İşyeri: İşçi ve sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurları ile birlikte işlerini yaptıkları yerler ile bu yerlerde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçları,
 f) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
 g) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
 ğ) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli Sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi ve 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıkları tabi iştirakçileri
 ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruma Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin
İlgili Kurumlara Yapılmış Sayılması

Kanunun 8 inci maddesine göre yapılan bildirimlerin mahiyeti
 
 MADDE 5 – (1) 2821 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca sigortalılara ilişkin Kuruma yapılan sigortalı bildirimler, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62 nci maddesine göre Bakanlığa yapılması gereken bildirimler yerine geçer.
 
Kanunun 9 uncu maddesine göre yapılan bildirimlerin mahiyeti
 
 MADDE 6 – (1) Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca sigortalılara ilişkin Kuruma yapılan bildirimler, Sendikalar Kanununun 62 nci maddesi uyarınca Bakanlığa ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İŞKUR’a yapılması gereken bildirimler yerine geçer.
 
Kanunun 11 inci maddesine göre yapılan bildirimlerin mahiyeti
 
MADDE 7 – (1) İşverenler tarafından veya ticaret sicili memurluklarınca Kanunun 11 inci maddesi uyarınca işyerlerine ilişkin Kuruma yapılan bildirimler, 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü ve 5953 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Bakanlığın ilgili bölge müdürlüklerine yapılması gereken bildirimler yerine geçer.
 (2) İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, mirasçıları tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Kuruma bildirim yapıldığı takdirde, bu maddenin birinci fıkrasına göre ilgili Kurumlara da süresi içinde bildirim yapılmış sayılır.