Teşvik Tebliğinin Uygulanmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ ( 20.08.2009 )

                            YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
                                 UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ’D E
                                          DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
                                                        (TEBLİĞ NO: 2009/2)

28.07.2009 Tarih 27302 saılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009 / 1 sayılı tebliğde başlıca aşağıdaki değişiklikler yapılmış ve yayını tarihinde yürürlüğe girmiştir.

• Tebliğin Sabit Yatırım Tutarı ile Asgari Kapasitelerin ( Madde  5 ) : Yatırımların, büyük ölçekli yatırım, bölgesel yatırım veya genel teşvik sisteminde yararlanacak yatırım sayılması için ulaşması gereken asgari yatırım tutarı ve/veya asgari yatırım kapasitesi belirlenmiştir.

• Tebliğin Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar ( Madde 9 ) : Maddenin 2 nci fıkrasının d bendinde düzenlenen “Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında baskı, basım ve matbaa makinelarına” yönelik yapılan yatırımların teşvikten yararlanılamayacağı kısmından “ baskı ” çıkartılmıştır.

• Tebliğin Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri için uygulanabilecek hükümler kapsamında yapılan değişikle maddenin 4. fıkrasında bahsedilen “Halen geçerli teşvik belgesi kapsamına, Karar eki ek-4’te yer alan “Genel Teşvik Sisteminden Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” için makine ve teçhizat ilave edilemez. Ayrıca, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamındaki yeni makine ve teçhizatların kullanılmış olarak ithaline izin verilmeyeceği gibi iplik ve dokuma konusunda düzenlenmiş teşvik belgelerine de sadece modernizasyona yönelik makine ve teçhizat ilave edilebilir. Bölgesel desteklerden yararlanamayacak yatırım konularındaki teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımlar için ilave kapasite artışına izin verilmez.” Kısmının son cümlesi “Yatırımın yapılacağı yerde bölgesel desteklerden yararlanamayan, genel teşvik sistemi içerisindeki yatırım konularında düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına makine ve teçhizat, bina-inşaat vb. yatırım harcamaları ilave edilebilir. Ancak söz konusu teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmüş olması halinde, ilave harcamalar için faiz desteği uygulanmaz” şeklinde değiştirilerek var olan yatırımlara ek yapılan yatırımların teşvikten yararlanmasına imkan sağlanmıştır.

Söz konusu tebliğde; değişiklik yapan tebliğ aşağıdadır.
                                                       
                                                                                             Saygılarımla,

                                                                                            AHMET YELİS
                                                                                     YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

 

 

 

                        YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN
                            UYGULANMASINA İLİŞKİN 2009/1 SAYILI TEBLİĞ’DE
                                      DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
                                                     (TEBLİĞ NO: 2009/2)
 
MADDE 1 – 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Ancak büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki listelerde yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartını sağlaması gerekmektedir."
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası (d) bendinde yer alan "baskı" ibaresi iptal edilmiştir.
 
MADDE 3 – Söz konusu Tebliğin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
"Yatırımın yapılacağı yerde bölgesel desteklerden yararlanamayan, genel teşvik sistemi içerisindeki yatırım konularında düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına makine ve teçhizat, bina-inşaat vb. yatırım harcamaları ilave edilebilir. Ancak söz konusu teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmüş olması halinde, ilave harcamalar için faiz desteği uygulanmaz."
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.