Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Gemilerine Uygulanması ( 27.10.2009 )

    

                       ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI

                                  GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA

                                                      DAİR YÖNETMELİK

 

       27 Ekim 2009 tarih, 27389 sayı’lı resmi gazete yayınlanmış olan; bu yönetmelik ile Türk bayraklı gemi ve deniz araçları ile bunların işletmecilerinin Uluslararası Emniyet Yönetimi Koduna uymasını sağlamak, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirlenmeyi önlemek, gemilerin emniyetli olarak işletilmesi ve yönetilmesi için; işletmeciler tarafından, işletmeci ve gemi tabanlı Emniyet Yönetimi Sisteminin kurulması, uygulanması ve uygun şekilde sürdürülmesi, bunların İdare tarafından kontrollerinin yapılması ile ilgili usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

                                                                                      Saygılarımla,

                                                                                    AHMET YELİS
                                                                              YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
            

 

 

                   ULUSLARARASI EMNİYET YÖNETİMİ KODUNUN TÜRK BAYRAKLI

                           GEMİLERE VE İŞLETMECİLERİNE UYGULANMASINA

                                             DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

            

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk bayraklı gemi ve deniz araçları ile bunların işletmecilerinin Uluslararası Emniyet Yönetimi Koduna uymasını sağlamak, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirlenmeyi önlemek, gemilerin emniyetli olarak işletilmesi ve yönetilmesi için; işletmeciler tarafından, işletmeci ve gemi tabanlı Emniyet Yönetimi Sisteminin kurulması, uygulanması ve uygun şekilde sürdürülmesi, bunların İdare tarafından kontrollerinin yapılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

            

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı yüksek süratli yolcu gemileri dâhil tüm yolcu gemilerini,

             b) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı beş yüz Groston ve üzeri tonajdaki; yüksek süratli yük gemileri dâhil petrol tankerleri, kimyasal tankerler, gaz taşıyıcılar, dökme yük gemileri ve diğer tüm yük gemilerini,

             c) Uluslararası sefer yapan Türk bayraklı beş yüz Groston ve üzeri tonajdaki hareketli açık deniz sondaj ünitesi cinsinden olan deniz araçlarını,

             ç) Ulusal sefer yapan hat iznine sahip yolcu gemilerini,

             d) Bu gemilerin işletmecileri, atanmış kişileri, yetkilendirilmiş kuruluşları ve bu Yönetmelikle kendilerine yetki, görev ve sorumluluk verilmiş diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili iş ve işlemleri

             kapsar.

             (2) Türk Silahlı Kuvvetlerinin gemileri, ticari maksat ile kullanılmayan devlet gemileri ve balıkçı gemileri ile ilgili iş ve işlemleri kapsamaz.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

             a) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak,

             b) 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 9 uncu Bölümü ve 1/7/1998 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodu paralelinde

             hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bölge Müdürlüğü: Denizcilik Müsteşarlığına bağlı Bölge Müdürlüklerini,

             b) Büyük uygunsuzluk (Major Non Comformity-MNC): Personel, gemi emniyeti veya çevre için ciddi bir tehlike oluşturan, derhal önlem alınmasını gerektiren tanımlanabilir bir ihmali veya zorunlu kural, yönetmelik veya EYS el kitabında yer alan bir yükümlülüğün etkili ve sistematik uygulama eksikliğini,

             c) Denetim görevlisi: Türk bayraklı gemileri ve işletmecilerini denetlemek ve denetimlerinin sonuçlarına göre belgeler hazırlamak üzere İdare tarafından görevlendirilen ve sadece İdareye karşı sorumlu olan kişiyi,

             ç) DoC (Document of Compliance): İşletmecide tesis edilen Emniyet Yönetimi Sisteminin Kod gereklerini karşıladığını gösteren uygunluk belgesini,

             d) Doküman: EYS ile ilgili talimat, el kitabı, kılavuz, rapor ve diğer belgeleri,

             e) DPA (Designated Person Ashore): Her bir geminin emniyetini izlemekten ve gemi operasyonları için yeterli sahil kaynağını sağlamaktan sorumlu olan, gemi ile işletmeci arasında bir bağ oluşturmak için en üst düzey yetkililer de dâhil olmak üzere işletmecinin tüm yönetim seviyeleri ile doğrudan temas kurabilen ve işletmeci tarafından atanmış EYS uygulamasında tam yetkiyi haiz atanmış kişiyi,

             f) Emniyet yönetim el kitabı: EYS yi açıklamak ve uygulamak için kullanılan belgeleri,

             g) Emniyet yönetimi denetimi: Emniyet yönetimi sisteminde belirtilen faaliyetlerin ve bu faaliyetlere bağlı sonuçların planlanan düzenlemelere uygunluğunun, bu düzenlemelerin verimli bir şekilde uygulandığının ve amaçlanan hedeflere ulaşılması açısından uygunluğunun tespiti için yapılan bağımsız ve sistematik denetimi,

             ğ) EYS (Safety Management System): İşletmecinin emniyet ve çevre koruma politikalarının, işletmeci personeli tarafından etkin biçimde uygulanabilmesine imkân veren, tasarlanmış ve belgelendirilmiş bir sistem olan Emniyet Yönetimi Sistemini,

             h) Gros ton (GT): Geminin 1969 Uluslararası Tonaj Sözleşmesine uygun olarak düzenlenmiş belgesinde gösterilen gros tonilatosunu,

             ı) Gözlem: Emniyet yönetimi denetimi sırasında bulunan, objektif kanıtla doğrulanan ve düzeltilmediği taktirde ileride bir uygunsuzluğa dönüşme riski taşıyan tespiti,

             i) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

             j) İşletmeci: Geminin yönetim sorumluluğunu alan ve Kodun yüklediği tüm görev ve sorumlulukları devralmayı kabul eden gerçek veya tüzel kişiyi,

             k) Kod (International Safety Management Code): Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından A.741(18) sayılı karar ile kabul edilen gemilerin emniyet yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunu,

             l) Liman Başkanlığı: Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı Liman Başkanlıklarını,

             m) Objektif kanıt: Doğrulanabilir gözlem, ölçüm ve teste dayanan ve uygulanan emniyet yönetimi sistemi unsuruna ait bilgi, kayıt veya tespiti,

             n) Örgüt (International Maritime Organization-IMO): Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

             o) SMC (Safety Management Certificate): Gemide tesis edilen emniyet yönetimi sisteminin Kod gereklerini karşıladığını gösteren Emniyet Yönetimi Belgesini,

             ö) Sözleşme (International Convention for the Safety of Life at Sea-SOLAS-74): Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesini,

             p) Uluslararası sefer: Bir Türk limanından yabancı bir limana veya yabancı bir limandan bir Türk limanına yahut iki yabancı liman arasında yapılan seferi,

             r) Uygunsuzluk (Non Comformity-NC): Zorunlu kural, yönetmelik ve EYS el kitabında belirlenmiş bir yükümlülüğün tam olarak yerine getirilmediğinin objektif olarak belirlenmesini,

             s) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde, denetim yapma ve sertifika düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşu,

             ş) Yıldönümü tarihi: DoC ve SMC nin bitiş tarihinden geriye doğru her bir yıla karşılık gelen ve gün-ay olarak hesaplanan tarihi

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama, İşletmecinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

            

EYS nin hedefleri

MADDE 5 – (1) EYS nin hedefi, denizde emniyeti sağlamak, yaralanma ve can kaybı ile başta çevreye, deniz ortamına ve mala gelecek zararların önlenmesini sağlamaktır.

             (2) İşletmecinin EYS ile ilgili hedefleri aşağıda belirtilmiştir:

             a) Gemi işletmeciliğinde emniyetli çalışma ortamı ve uygulamalar sağlamak,

             b) Gemisine/gemilerine, personeline ve çevreye karşı tespit edilen tüm riskleri değerlendirmek ve karşı koruma önlemleri almak,

             c) Emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara hazırlıklı olmak dâhil, işletmedeki ve gemideki personelin emniyet yönetim becerilerini sürekli geliştirmek.

             (3) EYS, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olmak zorundadır.

             EYS ye yönelik şartlar

             MADDE 6 – (1) Her işletmeci, aşağıdaki şartları haiz bir EYS oluşturur, uygular ve sürdürür:

             a) Bir emniyet ve çevre koruma politikası,

             b) İlgili uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olmak kaydıyla gemilerin emniyetli şekilde işletilmesini ve çevrenin korunmasını sağlamaya yönelik esas ve usuller,

             c) İşletmeci ve gemi personeli arasında tanımlanmış yetki düzeyleri ve iletişim hiyerarşisi,

             ç) Kazalar ve Kod hükümlerine uygunsuzlukların bildirilmesine yönelik usuller,

             d) Acil durumlara hazırlanmaya ve müdahalede bulunmaya yönelik usuller,

             e) İç denetimler ve yönetimi gözden geçirme usulleri.

             Emniyet ve çevre koruma politikası

             MADDE 7 – (1) İşletmeci, 5 inci maddede belirtilen hedeflerin nasıl uygulanacağını açıklayan bir emniyet ve çevre koruma politikası oluşturur.

             (2) İşletmeci, politikanın gerek gemi tabanlı gerekse işletmeci tabanlı olmak üzere, işletmenin tüm birim ve seviyelerinde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

             DPA nın yetkileri, sorumlulukları ve atanması

             MADDE 8 – (1) İşletmeci, her bir gemisinin emniyetli şekilde işletilmesini sağlamak üzere, nitelik ve yeterliliği İdarece belirlenecek kişi veya kişileri DPA olarak belirler ve atar. Bu kişi veya kişilerin sorumluluk ve yetkileri arasında, geminin işletilmesi sırasında emniyet ve kirlilik önleme konularının izlenmesi ve yeterli kaynak için şirket tabanlı desteğin sağlanması da yer alır. DPA nın nitelikleri ve atanması ile ilgili usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

             İşletmecinin yetki ve sorumlulukları

             MADDE 9 – (1) Geminin işletme sorumlusunun, geminin sahibinden başka bir kişi olması hâlinde, gemi sahibi bu kişinin ve işletmecinin değişmesi durumunda yeni işletmecinin kimlik bilgilerini derhal İdareye bildirir.

             (2) İşletmeci, emniyet ve kirliliği önleme ile ilgili çalışmaları yöneten, gerçekleştiren ve doğrulayan tüm personelin sorumluluklarını, yetkilerini ve aralarındaki hiyerarşiyi yazılı olarak belirler.

             (3) İşletmeci, DPA olarak atanmış kişi veya kişilerin görevlerini yerine getirebilmelerini sağlamak üzere, yeterli kaynak ve desteğin sağlanmasından sorumludur.

             Kaptanın yetki ve sorumlulukları

             MADDE 10 – (1) İşletmeci, gemide uygulanan EYS de aşağıdaki hususlarla ilgili kaptanın sorumluluğunu açık ve yazılı olarak belirler:

             a) İşletmecinin emniyet ve çevre koruma politikasının uygulanması, gemi personelinin düzenli eğitimlerle bilgi ve deneyimlerinin artırılması,

             b) Bu politikaya uyma konusunda mürettebatın teşvik ve motive edilmesi,

             c) Emir ve talimatların uygun, açık ve basit olması,

             ç) Belirtilen şartlara uyulduğunun denetlenmesi,

             d) EYS nin periyodik olarak gözden geçirilmesi ve eksikliklerinin işletmeci yönetimine bildirilmesi.

             (2) İşletmeci, EYS de, kaptanın emniyetin sağlanması ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili öncelikli kararlar alma ve gerektiğinde işletmecinin yardımını talep etme konularında tam yetki ve sorumluluğu haiz olduğunu belirtir.

             Personel

             MADDE 11 – (1) İşletmeci, geminin sevk ve idaresi konusunda uygun yeterlilikte ve EYS ye tam olarak aşina olan bir kaptanı görevlendirerek, kaptanın görevlerini emniyetli şekilde yerine getirmesi için gereken desteği verir.

             (2) İşletmeci;

             a) Her bir gemideki çalışanların, ulusal ve uluslararası şartlara uygun kalifiye, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun gemiadamları olmasını sağlar.

             b) Yeni personele ve emniyet, çevre koruması ile ilgili yeni görevlere nakledilen personele, görevleri hakkında tanıtma ile beraber yeterli bilgi verilmesini sağlar ve gemi sefere çıkmadan önce verilmesi gerekli olan talimatları belirleyerek yazılı olarak verir.

             c) Görevli tüm personeli ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir.

             ç) EYS ye destek mahiyetinde gereken her türlü eğitimi belirler ve bu eğitimlerin ilgili personelin tamamına verilmesini sağlar.

             d) Gemi personelinin EYS konusundaki bilgileri alacakları usulleri, gemi çalışma dilinde yahut kendilerince anlaşılan dillerde belirler.

             e) Gemi personelinin EYS ile ilgili görevlerini gerçekleştirirken, etkili şekilde iletişimde bulunmasını sağlar.

             Gemi operasyon planlarının oluşturulması

             MADDE 12 – (1) İşletmeci, personelin ve geminin emniyeti ve çevrenin korunması ile ilgili önemli gemi operasyonlarına yönelik usul, plan ve esaslar ile uygun olduğunda kontrol listelerini hazırlar. Görevleri tanımlar ve mümkün olduğunca kalifiye personele verir.

             Acil durumlara hazırlıklı bulunma

             MADDE 13 – (1) İşletmeci, gemide meydana gelebilecek muhtemel acil durumları tanımlar ve müdahaleye yönelik usuller oluşturur.

             (2) İşletmeci, acil durum faaliyetlerine hazırlık için talim, tatbikat ve eğitime ilişkin programları hazırlar.

             (3) EYS, işletmeci organizasyonun herhangi bir zamanda gemileri ilgilendiren tehlike, kaza ve acil durumlara müdahale edebilmesini sağlayan tedbirleri içerir.

             Rapor, analiz ve düzeltici faaliyet usulleri

             MADDE 14 – (1) EYS de, emniyet ve kirlilik önleme faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla uygunsuzlukların, kazaların ve tehlikeli durumların işletmeciye bildirilmesini, araştırılmasını ve analiz edilmesini sağlayan usullere yer verilir.

             (2) İşletmeci, uygunsuzlukların, kazaların ve tehlikeli durumların tekerrür etmesini önlemek amacıyla alınan tedbirler dâhil olmak üzere, düzeltici faaliyetlerin uygulanmasına yönelik usuller oluşturur.

             Gemi ve ekipmanlarının bakımı ve muhafazası

             MADDE 15 – (1) İşletmeci, geminin ve ekipmanlarının ilgili mevzuat hükümlerine ve işletmeci tarafından oluşturulacak her türlü ek şartlara uygun şekilde bakım ve muhafazasını sağlamak üzere usuller oluşturur. İşletmeci bu şartları yerine getirirken;

             a) Uygun aralıklarla denetimlerin yapılmasını,

             b) Her türlü uygunsuzlukların bilinen muhtemel sebebiyle birlikte rapor edilmesini,

             c) Uygun düzeltici faaliyetin gerçekleştirilmesini,

             ç) Bu faaliyetlerin kaydının tutulmasını

             sağlar.

             (2) İşletmeci, aniden bozulması hâlinde tehlikeli durumlara yol açabilecek ekipman ve teknik sistemleri belirler. EYS de, bu ekipman ve sistemlerin güvenilirliğini desteklemeyi amaçlayan özel tedbirlere yer verilir. Bu tedbirler arasında, sürekli kullanımda olmayan yedek tertibat, ekipman veya teknik sistemlerin düzenli olarak test edilmesi de yer alır.

             (3) Birinci fıkrada belirtilen denetimler ile ikinci fıkrada belirtilen tedbirler, geminin normal operasyonundaki bakım/muhafaza düzenine dâhildir.

             Dokümantasyon

             MADDE 16 – (1) İşletmeci, EYS ile ilgili tüm belge ve verilerin kontrolüne yönelik usuller oluşturur ve bunların uygulanmasını sağlar.

             (2) İşletmeci;

             a) İlgili tüm yerlerde geçerli belgelerin bulunmasını,

             b) Belgelerde yapılan değişiklikleri yetkili personelin inceleyip onaylamasını,

             c) Kullanılmayan eski belgelerin gecikmeksizin kullanımdan kaldırılmasını

             sağlar.

             (3) Belgeler, işletmeci tarafından uygun şekilde muhafaza edilir ve gemi ile ilgili tüm belgeler gemide bulundurulur.

             İç denetim

             MADDE 17 – (1) İşletmeci, emniyet ve kirliliği önleme faaliyetlerinin EYS ye uygun olup olmadığını doğrulamak üzere iç denetimleri gerçekleştirir.

             (2) İç denetimler, on iki ayı aşmayan aralıklarla gemide ve şirkette yürütülür. Bu aralık istinai durumlarda en fazla üç ay aşılabilir.

             (3) İşletmeci, kendi belirlediği usullere uygun şekilde EYS nin verimliliğini periyodik olarak değerlendirmekle yükümlüdür.

             (4) İç denetimler ve düzeltici faaliyetler, belgelendirilen usullere uygun şekilde gerçekleştirilir.

             (5) İç denetlemeyi yapan personel, işletmenin büyüklüğü ve özelliği elverdiği ölçüde, denetleme yapılan birimden bağımsız olmak zorundadır.

             (6) Denetlemelerin ve gözden geçirme/değerlendirmelerin sonuçları, ilgili bölümdeki tüm sorumlu personelin dikkatine sunulur.

             (7) İşletmenin ilgili bölümlerinin sorumlu yönetim personeli, tespit edilen eksiklikler konusunda zamanında düzeltici faaliyeti başlatır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Belgelendirme, Doğrulama ve Standartlar

            

Belgelendirme süreci

MADDE 18 – (1) Bir işletmeci için DoC ve her bir gemi için SMC düzenlenmesine ilişkin belgelendirme süreci, aşağıdaki aşamalarda gerçekleştirilir:

             a) İlk denetim,

             b) Yıllık veya ara denetim,

             c) Yenileme denetimi,

             ç) Ek denetim.

             (2) Bu denetimler, işletmecinin İdareye veya İdare adına işlem yapan yetkilendirilmiş kuruluşa yapacağı talep üzerine gerçekleştirilir.

             (3) Denetimler, bir emniyet yönetimi denetimini de içerir.

             (4) Denetimi gerçekleştirmek üzere, İdare veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından bir denetim görevlisi veya gerektiğinde bir denetim ekibi atanır.

             (5) Atanan denetim görevlisi, işletmeci ile birlikte çalışır ve bir denetim planı hazırlar.

             (6) Doğruluk ve eksiksizlikten sorumlu olan denetim görevlisi yönetiminde bir denetim raporu hazırlanır.

             (7) Denetim raporu; bir denetim planını, denetim ekibinin üyelerinin adlarını, tarihleri ve işletmecinin adını, tespit edilen her türlü gözlemler ve uygunsuzlukların kayıtlarını ve emniyet yönetimi sisteminin belirtilen hedefleri karşılamadaki etkinliğine dair gözlemleri içerir.

             Kod kapsamında düzenlenen belgeler

             MADDE 19 – (1) İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından Kod kapsamında aşağıdaki belgeler düzenlenir:

             a) Geçici Uygunluk Belgesi (Interim DoC),

             b) Uygunluk Belgesi (DoC),

             c) Geçici Emniyet Yönetimi Belgesi (Interim SMC),

             ç) Emniyet Yönetimi Belgesi (SMC).

             İşletmeci belgeleri

             MADDE 20 – (1) DoC; İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, Kod gereklerini sağlayan işletmeciye geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde düzenlenir. Bu belge, işletmecinin Kod gereklerini yerine getirebileceğinin kanıtı olarak kabul edilir.

             a) Gemi, Kodun 14.1 sayılı maddesine uygun şekilde, bu gemiyle ilgili olarak tarafına DoC veya Geçici DoC düzenlenmiş bir işletmeci tarafından işletilir.

             b) DoC sadece, açık şekilde belgede belirtilen gemi tipleri için geçerlidir. Diğer gemi tipleri, işletmecinin Kodun gemi tipleri için uygulanan gereklere uygunluğunun doğrulanmasından sonra DoC a eklenir.

             c) DoC un geçerliliği, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yıldönümü tarihinin öncesindeki veya sonrasındaki üç ay içinde yapılacak olan yıllık denetimin İdarenin belirleyeceği kriterlere uygun bulunmasına bağlıdır. Yıllık denetimler, denetlemeyi yapan denetim görevlisi veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından belge üzerine işlenir ve onaylanır.

             ç) Yenileme denetiminin mevcut DoC un sona erme tarihi öncesinden üç ay içinde tamamlanması durumunda, düzenlenecek olan yeni DoC, yenileme denetiminin tamamlanma tarihinden itibaren, mevcut DoC un sona erme tarihini beş yıl geçmeyecek bir tarihe kadar geçerlidir. Yenileme denetiminin mevcut DoC un sona erme tarihinden önceki üç ay içinde tamamlanması durumunda, düzenlenecek olan yeni DoC un geçerlik süresi, yenileme denetiminin tamamlanma tarihinden itibaren en fazla beş yıldır.

             (2) Geçici DoC, Kodun uygulanmasının kolaylaştırılması için İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş yahut İdarece talep edilmesi hâlinde sözleşmeye taraf diğer devletlerin denizcilik idareleri tarafından en fazla on iki aylık bir süre için aşağıda belirtilen hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda düzenlenir:

             a) EYS nin yeni uygulanmaya başlandığı veya işletmecinin yeni faaliyete geçtiği durumlarda,

             b) İşletmecinin, işlettiği gemi cinslerine yeni bir gemi cinsi ilave etmesi durumunda,

             c) Kod hükümlerine yapılacak eklerin veya değişikliklerin uygulanabilmesi için İdare tarafından geçici DoC düzenlenmesi gerekli görüldüğünde.

             (3) Bu maddede yer alan belgelerin geçerli bir kopyası, EYS nin uygulandığı gemilerde bulundurulur.

             (4) Yabancı bayraklı gemi/gemiler işleten işletmeci, filosuna Türk bayraklı bir gemi dâhil ettiğinde, işletmeciye yeni kurulmuş bir işletme gibi Kod hükümleri uygulanır.

             Emniyet yönetimi belgesi

             MADDE 21 – (1) SMC (Emniyet Yönetimi Belgesi); İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş yahut İdarece talep edilmesi hâlinde Sözleşmeye taraf diğer devletlerin denizcilik idareleri tarafından süresi beş yılı geçmeyecek şekilde gemiye verilmek üzere düzenlenir. SMC, işletmeci ve geminin, onaylanan EYS ye uygun olarak işletildiğinin doğrulanmasından sonra düzenlenir. Bu belge, geminin Kod gereklerini yerine getirebileceğinin kanıtı olarak kabul edilir.

             a) SMC nin geçerliliği, İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından yapılacak bir ara denetiminin sonucunun İdarenin belirleyeceği kriterlere uygun bulunmasına bağlıdır. Ara denetim, bir kez yapılacaksa SMC nin ikinci ve üçüncü yıldönümü tarihleri arasında yapılır.

             b) Yenileme denetiminin mevcut SMC nin sona erme tarihinden önceki üç ay içinde tamamlanması durumunda, düzenlenecek olan yeni SMC, yenileme denetiminin tamamlanma tarihinden itibaren, mevcut SMC nin sona erme tarihini beş yıl geçmeyecek bir tarihe kadar geçerlidir. Yenileme denetiminin mevcut SMC nin sona erme tarihinden üç aydan fazla bir zaman öncesinden tamamlanması durumunda, düzenlenecek olan yeni SMC nin geçerlik süresi, yenileme denetiminin tamamlama tarihinden itibaren en fazla beş yıldır.

             c) Yenileme denetiminin mevcut SMC nin sona erme tarihinden sonra tamamlanması durumunda düzenlenecek olan yeni SMC, yenileme denetiminin tamamlandığı tarihten itibaren mevcut SMC nin sona erme tarihini beş yıl geçmeyecek bir tarihe kadar geçerlidir.

             ç) Yenileme denetimi tamamlanmış ve yeni bir SMC, mevcut SMC nin sona erme tarihinden önce düzenlenmemiş veya gemiye teslim edilememişse, İdare veya İdarenin onayını alan yetkilendirilmiş kuruluş mevcut SMC yi onaylayabilir. Böyle bir SMC, mevcut SMC nin sona erme tarihini beş ay geçmeyecek bir tarihe kadar geçerlidir.

             d) Eğer bir gemi, SMC nin sona erme tarihinde SMC denetiminin yapılabileceği limanda değilse, İdare sadece geminin denetiminin yapılacağı limana kadar olan seferini tamamlayabilmesi amacıyla ve sadece bu uzatmanın uygun ve makul olduğu durumlarda mevcut SMC nin geçerlilik süresini uzatabilir. Böyle bir SMC, mevcut SMC nin sona erme tarihinden itibaren üç aydan fazla uzatılmaz ve böyle SMC ye sahip bir gemi, SMC denetiminin yapılacağı limandan, yenileme denetimi yapılmadan ayrılamaz. Yenileme denetimi tamamlandığı zaman, düzenlenecek olan yeni SMC nin geçerlilik süresi, mevcut SMC nin uzatma verilmeden önceki sona erme tarihinden itibaren en fazla beş yıldır.

             e) Geçici DoC a sahip bir işletmecinin hiçbir gemisi tam süreli SMC alamaz.

             Geçici emniyet yönetimi belgesi

             MADDE 22 – (1) Geçici SMC (Geçici Emniyet Yönetimi Belgesi), söz konusu gemi cinsi için Geçici DoC veya DoC belgelerinden birine sahip işletmecinin gemisine yapılan denetimin olumlu bulunması şartı ile düzenlenir.

             a) Geçici SMC aşağıdaki şartların birinin oluşması durumunda düzenlenir:

             1) Yeni inşa bir gemi teslim alınması,

             2) İşletmecinin, işletmek üzere sorumluluğu altına yeni bir gemi alması,

             3) Geminin tipinin değişmesi,

             4) Geminin yabancı bir bayraktan Türk bayrağına geçmesi,

             5) Geminin tadilat, sefer bölgesinin değişmesi gibi sebepler ile bu Yönetmelik kapsamına girmesi,

             6) İşletmeci değişmesi.

             b) Geçici SMC nin düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

             1) İşletmecinin DoC a veya Geçici DoC a sahip olması,

             2) Gemi için işletmeci tarafından kurulan EYS nin, Kodda belirtilen ana unsurları içerdiğinin DoC un veya Geçici DoC un düzenlenmesi için yapılan denetim sırasında değerlendirilmesi,

             3) İşletmecinin üç ay içinde gemi için iç denetimi planlaması,

             4) İlgili gemi kaptanının ve zabitlerinin emniyet yönetimi sistemine aşina olması,

             5) Seyre çıkmadan önce bulundurulması zorunlu olan talimatların oluşturulması ve gemi personeline bu konuda gerekli eğitimin verilmesi,

             6) EYS nin Türkçe veya gemi çalışma dilinde yahut personelin anlayacağı dillerde hazırlanması.

             c) Geçici SMC; İdare, yetkilendirilmiş kuruluş veya İdarece talep edilmesi hâlinde sözleşmeye taraf diğer devletlerin denizcilik idareleri tarafından altı ayı geçmeyen bir süre için düzenlenir.

             Belgelerin geçerlik sürelerinin uzatılması

             MADDE 23 – (1) Geçici SMC haricinde diğer hiçbir belgenin geçerlik süresi uzatılmaz. Geçici SMC nin geçerlik süresi ise, İdare veya İdarenin onayı alınarak yetkilendirilmiş kuruluş tarafından en fazla altı ay uzatılır.

             DoC belgelerinin iptal edilmesi ve yeniden düzenlenmesi

             MADDE 24 – (1) DoC un iptali bir işletmecinin işletmesini yaptığı bütün gemilerin SMC ve geçici SMC lerinin iptal edilmesini gerektirir. Eğer işletmecinin filosunda SMC si başka bir yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen gemi veya gemiler varsa, ilgili yetkilendirilmiş kuruluş bilgilendirilir ve SMC ler iptal edilir.

             (2) Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde, DoC İdarece veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından İdarenin onayı alınarak iptal edilir:

             a) İşletmecinin zamanında yıllık denetime girmemesi,

             b) Büyük uygunsuzlukların bulunması.

             (3) DoC u iptal edilen işletmeciye, İdare veya İdarenin onayı alınarak yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, yeniden başlangıç denetimi yapılır ve uygun bulunursa geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde DoC düzenlenir. Belgelerin iptalini gerektiren uygunsuzlukların ve başlangıç denetiminde bulunan uygunsuzlukların giderilmesi amacıyla düzeltici faaliyet planı oluşturulur ve bu uygunsuzlukların giderileceği süre belirlenir. Düzeltici faaliyet planında belirtilen sürenin sonunda ilave denetim yapılır.

             SMC nin iptal edilmesi ve yeniden düzenlenmesi

             MADDE 25 – (1) Aşağıdaki durumların birinin gerçekleşmesi hâlinde, SMC belgeleri İdare veya İdarenin onayı alınarak İdarece yetkilendirilmiş kuruluş tarafından iptal edilir:

             a) İşletmecinin, gemi için gerekli ara denetimi zamanında yaptırmaması,

             b) Büyük uygunsuzluğun bulunması,

             c) 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartların oluşması,

             ç) Geminin yasal sertifikalarının bulunmaması veya geçersiz olması.

             (2) Geçici SMC; DoC veya geçici DoC olmadığı durumlarda iptal edilir.

             (3) İptal edilen SMC nin yeniden düzenlenebilmesi için, İdare veya İdarenin onayı alınarak yetkilendirilmiş kuruluş tarafından, gemiye başlangıç denetimi yapılır ve uygun bulunursa geçerlilik süresi beş yılı geçmeyecek şekilde SMC düzenlenir.

             Denetimler

             MADDE 26 – (1) Kodun hükümleri ile gerekli kılınan tüm denetim işlemleri, Örgüt tarafından A.913(22) sayılı Karar ile kabul edilen Kodun İdareler Tarafından Uygulanmasına Yönelik Açıklamaları göz önünde bulundurulmak suretiyle, İdarenin kabul edeceği usul ve esasla uygun şekilde gerçekleştirilir.

             (2) İdare veya yetkilendirilmiş kuruluş tarafından gerekli görüldüğü durumlarda ilave denetim yapılır. İlave denetimlere ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            

Sorumluluk

MADDE 27 – (1) İdare, Kod hükümlerinin uygulanmasından sorumludur. İdare, yetkilendirilmiş kuruluşlara, İdare adına Kodun uygunluğunun denetlenmesi ve Kod belgelerinin düzenlenmesi yetkisini devredebilir. İdare, her durumda, Kod hükümlerinin usule uygun olarak uygulandığını tespit etmek için yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte veya kendi başına denetimler yapar.

            

Yürürlük

            

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 17 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri 1/7/2010 tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

Yürütme

            

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.