KKTC ‘ ye ve Yurt dışına çıkışlarda verilecek gündeliklere ilişkin karar (21.01.2010)

Harcırah Kanunu’nun;
• 33. maddesinde, bu Kanun gereğince verilen yurt içi gündeliklerinin miktarının her yıl bütçe kanunlarıyla belirleneceği,
• 34. maddesinde ise, bu Kanun gereğince verilecek yurt dışı gündeliklerinin miktarının, gidilecek ülkeye, memur veya hizmetlilerin aylık veya ücretleri ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği,
hükmü yer almaktadır.
30.12.2009 tarih ve 27126 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15.01.2009 tarih ve 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ile yurt dışı harcırah tutarları 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 24. maddesinin (1) numaralı bendine göre, Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler bütünüyle gelir vergisinden müstesnadır.
Aynı maddenin (2) numaralı bendine göre ise; idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilere, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına verilen;
Gerçek yol giderlerinin tamamı,
Yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündelikler kadar olan veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşmayan kısmı,
gelir vergisinden müstesnadır.
Bu düzenlemeler çerçevesinde, 2009 yılında uygulanacak olan vergiden müstesna gündelik tutarları aşağıdaki yer almaktadır.
1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Gündelik Tutarı
2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun eki H-Cetveliyle belirlenen tutarlar çerçevesinde, personele yurt içi seyahatler nedeniyle ödenen harcırah gündeliğinin 37,50 lirayı aşmayan kısmı gelir vergisinden istisnadır.
2. Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelik Tutarları
Halen uygulanan yurt dışı harcırahları 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 01.03.2008 tarihli ve 2008/13252 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir.
30.12.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 15.01.2009 tarih ve 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan vergiden müstesna yurt dışı gündelik tutarları ülkeler itibariyle aşağıdaki gibidir:
Ül

Not: Yurt dışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesi gereğince, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, yukarıdaki miktarların % 50 artırılması suretiyle ödenmektedir.
3. KKTC’ye Yapılan Seyahatlerde Vergiden Müstesna Gündelik Tutarı
30.01.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 96 TL’dir. Bu çerçevede 2009 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.

                       

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA
VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 2 – (1) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, resmî veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 3 – (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir.

(2) Bu Kararın 2 nci maddesi uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarları esas alınır.

MADDE 4 – (1) Bu Karar kapsamına girenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca verilecek yer değiştirme giderinin hesabında, ekli cetvelde gösterilen gündelik miktarlarının % 50 fazlası esas alınır.

MADDE 5 – (1) 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlara, bu Karara göre ayrıca ikamet gündeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapacakları geçici görev yolculukları için gündelik verilmez.

MADDE 6 – (1) Bu Karar kapsamına girenlere, Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 7 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA
VERİLECEK GÜNDELİKLERE İLİŞKİN CETVEL
1/1/2009-31/12/2009
Döneminde Verilecek
GÖREV UNVANI/KADRO DERECESİ   Gündelik Miktarları(TL)
1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan    120,00

2- Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı,
Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma
Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Orgeneral ve
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık
Mahkemesi Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı,
Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Genel
Sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı      96,00

3- Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Bakanlık Müsteşarları,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Genel
Sekreteri, Başbakanlığa bağlı Müsteşarlar, Korgeneral ve
Koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri,
merkezde sürekli görevle bulunanlar dışındaki Büyükelçiler  84,00

4- Yukarıdakiler dışında kalan memur ve hizmetlilerden;
a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar      72,00
b) Aylık/kadro derecesi 2-4 olanlar      60,00
c) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar      48,00

YURTDIŞI GÜNDELİKLERİNE DAİR KARAR

MADDE 1 – (1) Yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarları ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.

MADDE 2 – (1) Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.

(2) Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

 

(3) Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

MADDE 3 – (1) Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmî diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.

(2) Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmî veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.

(2) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

a) I-III no’lu sütunlarında gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden,

b) IV-VI no’lu sütunlarında gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 80’inden,

c) VII-X no’lu sütunlarında bulunanlar için % 70’inden, fazla olamaz.

(3) Bu Kararın 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında, ekli cetvelde gösterilen gündeliklerin artırımlı miktarları esas alınır.

(4) Bu madde hükmü yurtdışı sürekli görev harcırahının hesabında dikkate alınmaz.

MADDE 5 – (1) Bu Karar;

a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar hükümleri uygulananlara,

b) Staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç),

c) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Kararıyla yurtdışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç), uygulanmaz.

MADDE 6 – (1) Bu Karar 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür