(Serbest bölgeler kan. Sir-2) Serbest bölgelerdeki personelin gelir vergisi istisnası (08.07.2010)

                                   Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri – 2

1. Giriş
 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun[1] 5810 sayılı Kanunun[2] 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi ile ilgili olarak 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği[3] ile uygulamaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu istisna uygulaması ile ilgili olarak Başkanlığımıza intikal eden hususlar hakkındaki açıklamalar, bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
 
2.  Kapasite Raporunun Alınması ve İbraz Süresi
 
Serbest bölgelerde gelir vergisi istisnası uygulamasına yönelik anılan değişiklikler 01/01/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. İstisna uygulaması ile ilgili işlemlerin 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olduğunun, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu ile tevsik edilmesi üzerine, tecil edilmiş olan vergi terkin edilecek ve bu Rapora Gümrük Çıkış Beyannamesi, Faaliyet Ruhsatı ile Kapasite Raporu örnekleri eklenecektir.
 
Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporuna kapasite raporunun eklenmesi; üretimin konusu, işyeri, makine tesisat ve sabit kıymetlerin durumu, yıllık üretim ve tüketim kapasiteleri ile istihdam edilen personel hakkındaki bilgilerin tespit edilmesine yönelik olduğundan, kapasite raporunu gelir vergisi stopajına ait tutarların vergi dairesince tecil işleminin yapıldığı dönemden sonra alan mükelleflerce, söz konusu raporda belirtilen iktisadi kıymetlerin, üretim tarihi itibarıyla mevcut olduğunun;
 
– Tesisat ve makineler ile demirbaş ve hizmet alımına ilişkin faturalar,
– Diğer kamu kurumlarınca kendi mevzuatları gereğince düzenlenen rapor ve tutanaklar,
– İlgili mevzuat gereği kamu kurumlarına verilen bildirim ve beyanlar
 
gibi belgelerle tevsik edilmesi ve Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu ekinde kapasite raporunun da verilmesi kaydıyla, kapasite raporunun alındığı tarihten önceki dönemler için de gelir vergisi stopajı istisnası uygulamasından yararlanılması mümkündür.
 
3. Gümrük Çıkış Beyannamesi Yerine Kabul Edilen Belgeler
 
1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi kapsamında serbest bölgede üretim faaliyetinde istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisi istisnası uygulamasından yararlanabilmesi için, serbest bölgede üretilerek ihraç edilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’inin yurt dışına ihraç edildiğinin gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi zorunludur.
 
Ancak, serbest bölgede üretilen ürünlerin yurt dışına ihracında gümrük çıkış beyannamesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar haricinde, ilgili mevzuata göre serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’inin yurt dışına ihraç edildiğinin "Serbest Bölge İşlem Formu" ile belgelendirilmesi halinde de 3218 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi istisnası uygulamasından faydalanılması mümkündür