Tahsilat genel tebliğinde yapılan değişiklikler(16.12.2010)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

1) Birinci Kısım İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı alt bölümünün (2) numaralı bölümünün son paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Ancak, eğitim ve öğretime yönelik olarak öğrenim bursu ve öğrenimle ilgili diğer adlarla ya da 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara verilen Devlet yardımları, teşvikler ve destekler ile bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destekler  nedeniyle yapılacak ödemelerde bu zorunluluk aranılmayacaktır.”
 
2) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “I. Tecil” alt başlıklı bölümünün (10) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“10. 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12’dir.

25/1/2000 tarihinden itibaren yıllar itibarıyla uygulanan tecil faiz oranları aşağıda gösterilmiştir.

 

Genel  Tebliğ No. Uygulama Dönemi Yıllık Oran (%)
409 25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında 48
412 21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında 36
416 31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında 72
421 02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında 60
429 12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında 36
434 04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında 30
438 28.04.2006 –  20.11.2009 tarihleri arasında  24
Seri:C Sıra No:1 21.11.2009 – 20.10.2010 tarihleri arasında 19
Seri:C Sıra No:2 21.10.2010 tarihinden itibaren 12
 
3) Birinci Kısım Dördüncü Bölümünün “III. Gecikme Zammı” alt başlıklı bölümünün (4) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4. Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllar itibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir.
 
Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Dönemi Aylık Gecikme Zammı Oranı (%)
2001/2175 sayılı BKK 29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında 10
2002/3550 sayılı BKK 31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında 7
2003/6345 sayılı BKK 12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında 4*
2005/8551 sayılı BKK 02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında 3
2006/10302 sayılı BKK 21.04.2006 — 18.11.2009 tarihleri arasında 2,5
2009/15565 sayılı BKK 19.11.2009 – 18.10.2010 tarihleri arasında 1,95
2010/965 sayılı BKK 19.10.2010 tarihinden itibaren  1,40
 * 02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanunla kanuni oran haline   gelmiştir.”