Yıllık tecil faizi ve gecikme zammı oranı (22.10.2010)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 2

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (1)  48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
 
I – TECİL FAİZİ
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %12 olarak belirlenmiştir.
 
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %12 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %12 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
 
Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlarda, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık %12 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
 
16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (2) geçici 6 ncı maddesi ile 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun (3) geçici 2 nci maddesi kapsamında tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar:
 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş ve Türkiye’de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin;
 
1. 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına;
 
– 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin (4) yürürlüğe girdiği 4/3/2005 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (36/6=)%6 oranında,
 
– 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin (5) yürürlüğe girdiği 28/04/2006 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (30/6=)%5 oranında,
 
– 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin (6)  yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (24/6=)%4 oranında,
 
– Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (19/6=)%3,167 oranında,
 
yıllık tecil faizi uygulanmaktaydı.
 
2. 5766 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına;
 
– 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihten Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihine kadar geçen süreler için (bu tarih hariç) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (24/6=)%4 oranında,
 
– Seri: C Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği 21/11/2009 tarihinden (bu tarih dahil) sonra yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (19/6=)%3,167 oranında,
 
yıllık tecil faizi uygulanmaktaydı.
 
Anılan madde hükümlerine göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının (şaban abacı ) bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yıllık tecil faizi oranının 1/6’sı olan (12/6=)%2 oranında yıllık tecil faizi uygulanacaktır.
 
Tecil faizi, Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde (7) yer alan esaslar doğrultusunda hesaplanacaktır.
 
II – GECİKME ZAMMI 
 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/11/2009 tarihli ve 27411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 19/11/2009 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,95 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı.
 
Anılan maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 19/10/2010 tarih ve 27734 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/10/2010 tarih ve 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 19/10/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
 
Buna göre, 19/10/2010 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 19/10/2010 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına her ay için ayrı ayrı %1,40 oranında ve Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.
 
Diğer taraftan, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 19/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,40/100/30=)0,000467 olarak uygulanacaktır.