2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. (26.04.2011)

2010 HESAP DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİNİN UZATILMASI

 

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 2010 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, tüm mükellefler için 29 Nisan 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilmeleri mümkündür.

                                                                                  
1. Giriş
2010 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması işbu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. 2010 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrasında kurumlar vergisi beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.
Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye istinaden, 2010 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi, tüm mükellefler için 29 Nisan 2011 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün bitimine kadar gönderebilmeleri mümkündür.

Diğer taraftan, beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu sebeple, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.

İlgili sirküler bilgilerinize sunulmuştur.