2011/2198 Sayılı BKK ile Ötv kanununa ekli listelerde yapılan değişiklik (20.09.2011)

Karar Sayısı: 2011/2198

Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile 7/6/2010 Tarihli ve 2010/668 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/9/2011 tarihli ve 85261 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 8 inci ve 12 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ İLE 7/6/2010 TARİHLİ VE 2010/668 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

(I) SAYILI LİSTE

   
 

(B) CETVELİ

   
       

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 
 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

   

3814.00.90

Diğerleri

0,6000

Kilogram

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

   
 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,6000

Kilogram

 
 

(Yağlama müstahzarları)

   

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,0560

Kilogram

 
 

(Yağlama müstahzarları)

   

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,0560

Kilogram

 
 

(Yağlama müstahzarları)

   

3403.19.90.00.00

Diğerleri

1,0560

Kilogram

 
 

(Yağlama müstahzarları)

   

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,0560

Kilogram

 
 

(Yağlama müstahzarları)

   

3403.99.00.00.00

Diğerleri

1,0560

Kilogram

MADDE 2– 7/6/2010 tarihli ve 2010/668 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesindeki listede yer alan bazı malların tesliminde uygulanacak özel tüketim vergisi tutarının tecil edilecek kısmını belirleyen oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(I) SAYILI LİSTE

 
 

(B) CETVELİ

 
     

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Oran

(%)

 
 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

 

3814.00.90

Diğerleri

97,50

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 
 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

97,50

 
 

(Yağlama müstahzarları)

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

98,57

 
 

(Yağlama müstahzarları)

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

98,57

 
 

(Yağlama müstahzarları)

 

3403.19.90.00.00

Diğerleri

98,57

 
 

(Yağlama müstahzarları)

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

98,57

 
 

(Yağlama müstahzarları)

 

3403.99.00.00.00

Diğerleri

98,57"

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.