Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (03.01.2011)

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SAYI: 2010/2)
 
Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,
 
"Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.
 
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir."
 
hükmüne yer verilmiştir.
 
Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
 Değerli Kağıdın Cinsi    Bedel (TL)
 1 – Noter kağıtları:
 a) Noter kağıdı 5,40
 b) Beyanname 5,40
 c) Protesto, vekaletname, re’sen senet         10,80
 2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)    –
 3 – Pasaportlar             54,00
 4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri        149,00
 5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) –
  6 – Nüfus cüzdanları          5,00
    7 – Aile cüzdanları        50,00
 8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md) –
 9 – Sürücü belgeleri           67,00
 10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)         67,00
 11 – Motorlu araç trafik belgesi                      67,00
 12 – Motorlu araç tescil belgesi                      50,00
 13 – İş makinesi tescil belgesi                    50,00
 14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)             3,30
 
Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar 1/1/2011 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.
 
Muhasebe birimlerinde ve yetkili memurlarda, mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

İlgili tebliğ bilgilerinize sunulmuştur.