Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranlarına İlişkin KVK-20/2011-2 Sirküleri (02.08.2011)

                                               KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ
                                                                (Seri No:20)

 

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
 
2011 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,65 (yüzde beş virgül altmış beş) olarak tespit edilmiştir.