Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarında Yapılan Yönetmelik Değişikliği (08.03.2011)

 

                  KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
                     HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
                                            DAİR YÖNETMELİK

.
MADDE 1 − 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 2 − Bu Yönetmelik hükümleri fuar ve panayır gibi satış mekânları hariç olmak üzere;
 
a) Satıcı veya sağlayıcı tarafından kendi işyeri dışında,
 
b) Satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen veya üçüncü kişilerce satıcı veya sağlayıcı yararına düzenlenen özel geziler sırasında,
 
c) Tüketicinin kamuya açık alanlarda sözleşme görüşmelerine muhatap veya davet edilmesi suretiyle,
 
yapılan satışlara uygulanır.”
 
MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 5 – Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu ildeki müdürlüğe başvurarak kapıdan satış yetki belgesi almak zorundadır.
 
Başvuru sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
 
 a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet kapıdan       satış yetki belgesi,
 b) Tüketicilerin cayma hakkını iletebileceği adres ve telefon bilgileri,
 c) Kapıdan satışa konu olacak mal veya hizmetin listesi,
 ç) Kapıdan satış yapılması öngörülen il veya iller,
 d) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,
 e) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,
 f) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi,
 g) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
 İkinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeler müdürlük tarafından değerlendirilerek "Kapıdan Satış Yetki
 
Belgesi" verilir. Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek satıcı veya sağlayıcıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya yetkili olup, daha önce yapılan denetim raporları ve tüketici şikâyetlerini de dikkate alır.”
 
MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) ve (h) bentleri eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“ğ) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.
 
h) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.”
 
“Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.”
 
MADDE 4 − Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 8 − Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar Bakanlığın internet adresinde ilan edilir ve bu firmalara bir yıl süreyle kapıdan satış yetki belgesi verilmez.”
 
MADDE 5 − Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
“b) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,”
 
MADDE 6 − Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Satıcı veya sağlayıcılar, akdedilen kapıdan satış sözleşmelerini en az üç yıl süreyle merkezlerinde saklamak zorundadır. Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğinin ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya aittir. Satıcı veya sağlayıcıların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalarda bulunması halinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.”
 
MADDE 7 − Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 14 − Aşağıdaki sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz:
 
a) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, ticari örf ve adet gereği meyve, sebze, süt gibi gıda ve içeceklerin düzenli aralıklarla satışa sunulmasına ilişkin sözleşmeler,
 
b) Banka, sigorta ve menkul kıymet sözleşmeleri,
 
c) Taşınmaz satış ve kiralama sözleşmeleri ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili sözleşmeler.”
 
MADDE 8 − Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
"GEÇİCİ MADDE 3 − Geçerliliği devam eden Kapıdan Satış Yetki Belgeleri, 1/1/2012 tarihinden önce müdürlüğe müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir."
 
MADDE 9 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 10 − Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.