Mobil Telefon Aboneliğinde Maktu Vergi Tutarı (31.12.2011)

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ / 8
Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (1) 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (2) hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 7 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (3) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2011 yılı için 34,00 TL olarak belirlenmişti.
17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2011 yılı için %10,26 olarak tespit edilmiştir.
Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2012 tarihinden itibaren 37,00-TL olarak uygulanacaktır.