Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (03.01.2011)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 37

VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun  "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
 
Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
 
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz." Hükmüne yer verilmiştir.
 
2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile ilan edilmiştir.
 
Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
 
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

(I) SAYILI TARİFE
 
Motor Silindir Hacmi  (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve
  yukarı yaş
 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
 1300 cm³ ve aşağısı 436    304 172 129 48
 1301 – 1600 cm³ e kadar 697 523 304 215 84
 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.227 961 566 346 136
 1801 – 2000 cm³ e kadar 1.931 1.490 876 523 208
 2001 – 2500 cm³ e kadar 2.897 2.105 1.315 787 313
 2501 – 3000 cm³ e kadar 4.038 3.513 2.196 1.183 436
 3001 – 3500 cm³ e kadar 6.150 5.534 3.334 1.666 613
 3501 – 4000 cm³ e kadar 9.667 8.348 4.918 2.196 876
 4001 cm³ ve yukarısı 15.820 11.863 7.027 3.160 1.227
 2-Motosikletler
   100 –   250 cm³ e kadar 84 65 48 31 14
   251 –   650 cm³ e kadar 172 129 84 48 31
   651 –  1200 cm³ e kadar 436 260 129 84 48
  1201 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436 346 172
 
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
 
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
 1) Minibüs 523 346 172
 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
  1900 cm³ ve aşağısı 697 436 260
  1901 cm³ ve yukarısı 1.052 697 436
 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
  25 kişiye kadar 1.315 787 346
  26 – 35  kişiye kadar 1.578 1.315 523
  36 – 45  kişiye kadar 1.755 1.490 697
  46 kişi ve yukarısı   2.105 1.755 1.052
 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
   1.500 kg.’a kadar 470 313 155
   1.501 –   3.500  kg’a kadar 946 550 313
   3.501 –   5.000  kg’a kadar 1.420 1.183 470
   5.001 – 10.000  kg’a kadar 1.578 1.340 630
   10.001 – 20.000  kg’a kadar 1.894 1.578 946
   20.001 kg ve yukarısı  2.369 1.894 1.102
 
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
 
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
 
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
 
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
 Uçak ve helikopterler
   1.150 kg’a kadar 8.787 7.027 5.270 4.216
   1.151 –   1.800 kg.’a kadar 13.183 10.544 7.908 6.326
   1.801 –   3.000 kg.’a kadar 17.577 14.062 10.544 8.436
   3.001 –   5.000 kg.’a kadar 21.974 17.577 13.183 10.544
   5.001 – 10.000 kg.’a kadar 26.369 21.094 15.820 12.654
   10.001 – 20.000 kg.’a kadar 30.764 24.611 18.456 14.762
  20.001 kg. ve yukarısı 35.159 28.126 21.094 16.875
 
5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.