Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (03.01.2011)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO:42)

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun (1) istisnalar başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu (2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz …” denilmektedir.
 
Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 401 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 
Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
 
– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118.438 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237.018 TL),
 
– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730 TL,
 
– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.730 TL
olarak dikkate alınacaktır.
 

7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2011 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
Matrah Verginin Oranı (%)
 Veraset Yoluyla
İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk                            170.000 TL için 1 10
Sonra gelen              370.000 TL için 3 15
Sonra gelen              800.000 TL için 5 20
Sonra gelen            1.600.000 TL için  7 25
Matrahın               2.940.000 TL’yi aşan bölümü için  10 30
 
İlgili tebliğ bilgilerinize sunulmuştur.