Vergi Mukellefleri Tarafindan Kullanılan Belgelerin Basımı Hakkinda Tebliğ 10.01.2011

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik ile 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin Danıştay Kararları

1. Giriş
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesine istinaden çıkarılan Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 14 üncü maddesinde, matbaa işletmecilerinin basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak bilgi formu düzenlemeleri ve Bakanlığımızca belirlenen esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığımıza gönderme zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmış ve Bakanlığımızın elektronik ortamda gönderilecek bilgi formlarının kapsamını, şeklini, bilgileri doğrudan doğruya gönderebilecek mükellef gruplarını ve bunlara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu ifade edilmiştir. Bu yetkiye istinaden yayımlanan 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde konuya  ilişkin açıklamalar yer almakta olup, Danıştay tarafından söz konusu Yönetmeliğin ve Tebliğin uygulanması konusunda verilen kararlara ilişkin açıklamalar işbu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Konu ile ilgili Mevzuat ve Yargı Kararları

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin dördüncü fıkrasında Maliye Bakanlığının bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
 
Vergi Usul Kanununda yer alan bu yetkiye istinaden, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmeliğin 01.04.2005 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilen Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde "Matbaa işletmecileri basım ve dağıtımını yaptıkları belgelere ilişkin olarak örneği ekli bilgi formunu düzenlemek ve Bakanlığın belirlediği esaslara uygun olarak elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa göndermek zorundadırlar. Matbaa işletmecilerince basımı yapılan belgeler, mükellefe veya vekiline bir tutanakla teslim edilir. Basımı yapılan belgeye ilişkin olarak iki nüsha bilgi formu düzenlenerek belgeyi teslim alan ile birlikte imzalandıktan sonra, formun bir nüshası mükellefe veya vekiline verilir, diğer nüshası ise matbaa işletmecisi tarafından muhafaza edilir. Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir.
 
Elektronik ortamda gönderilecek bilgi formlarının kapsamını, şeklini, bilgileri doğrudan doğruya gönderebilecek mükellef gruplarını ve bunlara ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye, son genel nüfus sayımına göre nüfusu 5000 ve daha az olan yerlerde bulunan matbaa işletmecilerinin bastıkları belgelere ilişkin bilgi formunu kâğıt ortamında göndermelerine izin vermeye ve bu yetkiyi mahalline devretmeye Bakanlık yetkilidir." şeklinde düzenleme yer almaktadır.
 
Yönetmeliğin 14 üncü maddesine istinaden yayımlanan 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 numaralı bölümünün birinci paragrafında "Matbaa işletmecileri yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca düzenlenen bilgi formunu, en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar internet üzerinden, Gelirler Genel Müdürlüğünün www.gelirler.gov.tr adresinde hizmet veren İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesine, kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanmak suretiyle göndereceklerdir." açıklaması yapılmıştır.
 
Yönetmeliğin ve genel tebliğin bazı bölümlerinde yer alan cümlelerin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan dava sonucu, konu ile ilgili olarak Danıştay Dördüncü Dairesi, 11.10.2010 tarihli ve Esas No:2010/1664 sayılı kararı ile söz konusu Yönetmeliğin 14 ncü maddesinde yer alan "Matbaa işletmecisi bu bilgi formunu en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığa gönderir." hükmünün; 11.10.2010 tarihli ve Esas No: 2010/1665 sayılı kararı ile de söz konusu Tebliğin 3 üncü bölümünün birinci paragrafında yer alan "… en geç düzenlendiği günü izleyen günün sonuna kadar…" ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.
 

 

Buna göre, esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, anılan düzenlemelere ilişkin olarak uygulamada, yukarıda açıklanan yürütmenin durdurulması kararları dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 14 üncü maddesinde "Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder." hükmü bulunmaktadır.
 
Bu itibarla, anılan düzenlemeler hakkında, esasa ilişkin hüküm verilinceye kadar, matbaa işletmecilerinin söz konusu bilgi formlarını en geç düzenledikleri günü izleyen on beşinci günün sonuna kadar elektronik ortamda internet üzerinden Bakanlığımıza gönderebilmeleri uygun görülmüştür.
 
Diğer taraftan, isteyen mükelleflerin bilgi formlarını sürenin sona ermesinden evvel de gönderebileceği tabiidir.
 
İlgili tebliğ bilgilerinize sunulmuştur.

                            AHMET YELİS
                                                                               YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR