2012 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı (Kurum Ver. Sirk / 24)

                                        5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /24

lgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2012 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %5,14 (yüzde beş virgül on dört) olarak tespit edilmiştir.

 Duyurulur.