2013 Yılı Asgari Ücret Tarifesi


 2013 yılında Geçerli Olacak Asgari Ücretler

  -2013 Yılının Son ilk altı Ayı İçin (01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 Arası): 

 

GÜNLÜK

AYLIK

16 yaşını doldurmuş işçiler için

32,62 TL

 978,60 TL

16 yaşını doldurmamış işçiler için

27,97 TL

 839,10 TL  -2013 Yılının Son Altı Ayı İçin (01 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 Arası): 

 

GÜNLÜK

AYLIK

16 yaşını doldurmuş işçiler için

34,05 TL

 1.021,50 TL

16 yaşını doldurmamış işçiler için

29,25 TL

 877,50 TL

 
2013 Yılı Sigortalı Prim Hesabına Esas Kazancın Alt Ve Üst Sınırları  

Değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir:


  -2013 Yılının ilk Altı Ayı İçin (01 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 Arası): 

 

GÜNLÜK

AYLIK

Alt sınır (Taban) 32,62 TL 978,60 TL
Üst sınır (Tavan

212,03 6.360,90 TL 

 

  -2013 Yılının Son Altı Ayı İçin ( 01 Temmuz 2013 – 31 Aralık 2013 Arası ):

Günlük Tutar

Günlük Tutar

    Aylık Tutar

Alt sınır (Taban)

34,05 TL 1.021,50 TL
Üst sınır (Tavan)

221,33 TL

6.639,90 TL

 

29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28512

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi     : 27/12/2012
Karar No           : 2012/1

 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4/12/2012 tarihinde başladığı çalışmalarını 27/12/2012 tarihine kadar sürdürmüş ve yaptığı dört toplantı sonucunda; 

1) Milli seviyede tek asgari ücret tespitine, oybirliğiyle, 

2) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş ) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

3) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla,

4) İş bu Kararın, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince Resmî Gazete’de yayımlanmasına oy birliğiyle,

karar verilmiştir.

GEREKÇE

Asgari ücret, bilindiği gibi ödenmesi zorunlu olan en az ücrettir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2013 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir.

İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz; 16 yaşını doldurmuş işçiler için günlük asgari ücreti; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62 (otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş) Türk Lirası olarak belirlemiştir.

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97 (yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak belirlenmesi Komisyonca kabul edilmiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen asgari ücretler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir.