5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen mükellefler hakkında (Gelir Ver. Sir. / 81)

Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 14/02/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığından 06/06/2008 tarihinden önce 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayan mükellefler, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde teşvikten yararlanabileceklerdir. 


5084 sayılı Kanun kapsamında bulunan illerdeki işyerlerinde, istihdam sağlayan işverenler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında hesaplayacakları teşvik tutarının terkini ile ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını beyanname üzerinden hesaplayacakları toplam gelir vergisi stopaj tutarından birlikte mahsup edeceklerdir. Bu işlem sonucunda mahsup veya terkin konusu yapılamayan tutarın kalması halinde bu tutar muhtasar beyannamenin 2 No.lu Tablosunun (5) numaralı satırında gösterilecektir.
 


Bu çerçevede, 5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen mükellefler, Şubat ayına ait olup Mart ayında verecekleri muhtasar beyannamelerini yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca düzenleyebileceklerdir. Ancak herhangi bir şekilde Şubat-2012 dönemine ait muhtasar beyannamede 14/02/2012-29/02/2012 dönemine ilişkin anılan şekilde mahsup ve terkin işlemini yapamamış olan mükellefler, bu nedenle eksik yararlanmış oldukları terkin tutarlarını Mart-2012 dönemine ilişkin Nisan-2012 ayında verilecek muhtasar beyannamelerine dâhil edebileceklerdir.


Konuyla İlgili Olarak Yayınlanan Gelir Vergisi Sirküleri/81 Bilgilerinize Sunulmuştur.

                 
                                      Gelir Vergisi Sirküleri /81

1. Giriş 

14.02.2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.12.2011 tarihli ve Esas No:2010/7 ve Karar No:2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 04.06.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen geçici 73 üncü maddesi, 06.06.2008 tarihinden önce 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden iptal edilmiştir. Anılan karar uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2. Uygulamanın Esasları

Konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı 14/02/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığından 06/06/2008 tarihinden önce 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayan mükellefler, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde teşvikten yararlanabileceklerdir. 

5084 sayılı Kanun kapsamında bulunan illerdeki işyerlerinde, istihdam sağlayan işverenler, gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında hesaplayacakları teşvik tutarının terkini ile ücretliler için hesaplayacakları asgari geçim indirimi tutarını beyanname üzerinden hesaplayacakları toplam gelir vergisi stopaj tutarından birlikte mahsup edeceklerdir. Bu işlem sonucunda mahsup veya terkin konusu yapılamayan tutarın kalması halinde bu tutar muhtasar beyannamenin 2 No.lu Tablosunun (5) numaralı satırında gösterilecektir. 

Bu çerçevede, 5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak isteyen mükellefler, Şubat ayına ait olup Mart ayında verecekleri muhtasar beyannamelerini yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca düzenleyebileceklerdir. Ancak herhangi bir şekilde Şubat-2012 dönemine ait muhtasar beyannamede 14/02/2012-29/02/2012 dönemine ilişkin anılan şekilde mahsup ve terkin işlemini yapamamış olan mükellefler, bu nedenle eksik yararlanmış oldukları terkin tutarlarını Mart-2012 dönemine ilişkin Nisan-2012 ayında verilecek muhtasar beyannamelerine dâhil edebileceklerdir.

 

3. Düzenlenecek Belgeler

 

İkinci bölümde zikredilen mükelleflerce 14/02/2012 tarihinden itibaren 4 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği ekinde yer alan “Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim” ile “Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında İstihdam Edilen Ücretlilere İlişkin Bilgiler” tabloları düzenlenecek, ayrıca 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde öngörülen “Asgari Geçim İndirimine Ait Bordro “da teşvik kapsamındaki işçiler için hesaplanan asgari geçim indirimi tutarları muhtasar beyannamenin 1 No.lu Tablosunun (22) numaralı satırına aktarılacaktır.

 

4. Diğer Mükellefler Hakkındaki Uygulama 

Gelir Vergisi Kanununun geçici 73 üncü maddesi hükmü, 06.06.2008 tarihinden sonra 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanan mükellefler yönünden yürürlükte bulunduğundan bu mükellefler, 267 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “5. 5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanan işverenlerce istihdam edilen ücretlilerin asgari geçim indirimi karşısındaki durumu” başlıklı bölümünde açıklanan esaslar dairesinde teşvikten yararlanmaya devam edeceklerdir.