6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşverenlere Getirilen Yükümlülükler

I. GENEL DEĞERLENDİRME

Bilindiği üzere 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı tek bir kanun çatısı altında birleştirilmiş ve bu kapsamda işverenlere ilave bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Esasen iş sağlığı ve güvenliği konuları 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5’nci bölümünde düzenlenmiş olup, söz konusu kanunun 77, 78, 79, 80, 81 ve 88’nci maddelerine göre yürürlüğe konulan yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümleri, bu kanunda öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam olunacaktır (Geç.Madde 2).

Yeni düzenlemeyle iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hususlar daha kapsamlı şekilde ayrı bir yasal çerçeveye kavuşturulmuş ve işverenlere ilave bazı yükümlülükler getirilmiştir.

Önümüzdeki günlerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak yayımlanacak yönetmeliklerin dikkatlice izlenmesi gerekmekte olup, aşağıda 6331 sayılı Kanun kapsamında yapılan bazı düzenlemelere ana başlıklar itibariyle kısaca yer verilmiştir.

II.YENİ KANUN KAPSAMINDA YAPILAN YENİLİK VE DEĞİŞİKLİKLER

1. Kanunun Kapsamı:

6331 sayılı Kanunun kapsamı “Kapsam ve İstisnalar” başlığı altında Kanunun 2’nci maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmış olup, eskisine göre oldukça genişletilmiştir.

“bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır”

Anlaşılacağı üzere, Kanun’un getirdiği yükümlülük ve sorumluluklardan muafiyet sağlamak için tayin edilmiş bir asgari işçi sayısı yoktur. Öte yandan ev hizmetlerinde çalışanlar, her hangi bir personel çalıştırmayıp kendi nam ve hesabına mal veya hizmet üretimi yapanlar ile genel olarak askeri ve istihbarat birimleri Kanun kapsamına dahil edilmemiştir.

2. İşverenlere Getirilen İlave Yükümlülükler:

Mevcut İş Kanunu ve yönetmeliklere ek olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile

– İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbirin alınması,

– Risk değerlemesi yapılması veya yaptırılması,

– Çalışanlara görev verilirken iş sağlığı ve güvenliğinin göz önünde bulundurulması,

– İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi

hususlarında işverenlerin mevcut sorumlulukları artırılmış ve ilave yükümlülükler getirilmiştir.

Kanunun 4’ncü maddesinin (2). bendinde açıkça belirtildiği gibi işyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

3. İşverenlerin Risk Değerlendirmesi Yapma veya Yaptırma Yükümlülüğü:

Kanuna göre işveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risklerin değerlendirilmesini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Bu noktada, risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanlarının belirlenmesi, işyerinin tertip ve düzeni gibi hususlar işverence dikkate alınmalıdır. İşveren bu konuda gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulabilecektir (Madde 25 (1)).

4. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü:

Mevcut İş Kanununda işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili olarak;

– Elli işçi çalıştırma şartı ve

– İş güvenliği uzmanı için işin sanayiden sayılan işlerden olması şartı

6331 sayılı Kanun ile ortadan kaldırılmıştır.

Kanunun 6’ncı maddesi ile her işverenin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek durumunda olduğu belirtmiştir. Bu kişiler iş yerinde istihdam edilebileceği gibi, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet satın almak suretiyle de temin edilebilecektir.

Ayrıca Kanunun 7’nci maddesi ile de on işçiden az işçinin çalıştırıldığı işyerlerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca destek sağlanabileceğini belirtilmektedir.

5. Tehlike Sınıfının Belirlenmesi:

İşyerleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa vadeli sigorta kolları prim oranları da dikkate alınmak suretiyle “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılacak, söz konusu sınıflandırma yayımlanacak bir Tebliğle belirlenecektir (Madde 9).

İşyeri için belirlenmiş olan tehlike sınıfı, aynı zamanda çalıştırılacak iş güvenliği uzmanının yetki belgesi ve Kanunun ilgili maddelerinin yürürlüğe girişi açısından da etkili olacaktır.

“Çok tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri (A) sınıfı, “Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri en az (B) sınıfı, “Az Tehlikeli” sınıfta yer alan işyerleri ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip kişileri çalıştıracaktır.

Ancak bu konuda Kanunun Geçici 4’ncü maddesinde geçiş hükümlerine yer verilmiş olup bu kapsamda;

“ çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

6. İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi:

İşveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak ve bu konularda rapor düzenlemek zorundadır.

İşveren bildirimleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapacaktır. Kanunun 14’ncü maddesinde belirtilen bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı’nın görüşünü almak sureti ile bir yönetmelik çıkaracaktır.

7. Sağlık Gözetimi ve Çalışanların Sağlık Muayenesi:

İşverenler;

– İşe girişlerde,

– İş değişikliklerinde,

– İş kazası, meslek hastalığı, sağlık gibi sebeplerle işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde çalışanın talep etmesi halinde,

– İşyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen aralıklarda çalışanlarının sağlık muayenelerini yaptırmak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz (Madde 15/(2)).

Çalışanlar için daha önce alınmış olan periyodik sağlık raporları, bu raporların süresi bitinceye kadar geçerli olacaktır (Geç.Madde 3).

8. Çalışan Temsilcisi:

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, işyerlerinde “Çalışan Temsilcisi” seçilmesi veya seçimle belirlenemediği takdirde işveren tarafından atanmasıdır.

Bir işyerinde kaç çalışan temsilcisinin görevlendirileceği, kanunun 20’nci maddesinde belirlenmiş olup şöyledir;

– 2 – 50 çalışanı bulunan işyerlerinde bir,

– 51 – 100 çalışanı bulunan işyerlerinde iki,

– 101 – 500 çalışanı bulunan işyerlerinde üç,

– 501 – 1000 çalışanı bulunan işyerlerinde dört,

– 1001 – 2000 çalışanı bulunan işyerlerinde beş,

– 2001 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde altı

çalışan temsilcisi belirlenmek zorundadır. Temsilci sayısının birden fazla olması halinde, temsilciler arasından yapılacak seçimle bir “Baş Temsilci” belirlenecektir.

Çalışan temsilcileri, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikelerin kaynağının bertaraf edilmesini veya tehlikenin bertaraf edilmesi işin özelliği gereği mümkün değil ise riskin azaltılmasını, işverene öneride bulunma yoluyla isteme ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etme hakkına sahiptirler.

9. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu:

4857 sayılı İş Kanunu 80’nci maddesi ile sanayiden sayılan, en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmasını öngörmekteydi.

6331 sayılı Kanun’un 22’nci maddesi ile, sanayiden sayılan ibaresine yer vermemek suretiyle, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı, özel veya kamu sektöründe faaliyet gösteren her işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması zorunluluğunu hükme bağlamıştır.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu haller ile ilgili düzenlemeler de yine Kanun’un 22’nci maddesinde yer almaktadır.

10. İdari Para Cezaları:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine aykırı hareketlerin müeyyidesi idari para cezaları şeklinde Kanunun 26’ncı maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanun ile idari para cezalarının kapsamı genişletilmiş, ceza miktarlarında ise artış yapılmıştır.İdari para cezalarıyla ilgili detaylı bir tablo Duyuru ekine konulmuştur (Ek 1).

11. Güvenlik Raporu veya Büyük Kaza Önleme Politikası Belgesi:

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır.

Güvenlik raporu hazırlamak zorunda olan işverenler, ancak hazırladıkları raporlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca içerik ve yeterlilik olarak incelenmesinden sonra işyerlerini açabilirler (Madde 30).

12. Kanunla İlgili İkincil Mevzuat Düzenlemeleri:

Yukarıda bazı başlıklar itibariyle değinilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun işleyişiyle ilgili;

– İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının nitelikleri,

– Çalışma temsilcisi,

– Tehlike derecesinin hangi esaslara göre belirleneceği,

– Güvenlik raporunda yer alması gereken esaslar ile diğer pek çok husus hakkında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle detaylı şekilde düzenlemeler yapılacaktır.

Dolayısıyla mükellefler tarafından söz konusu ikincil mevzuat düzenlemelerin dikkatlice takip edilmesi ve bu yönetmelikler doğrultusunda işlem yapılması önem arz etmektedir.

III.YÜRÜRLÜK

6331 sayılı kanunun yürürlüğüyle ilgili 38’nci maddesi özetle şöyledir;

· Kanun’un “iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” ile ilgili 6’ncı maddesi, “iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” ile ilgili 7’nci maddesi ve “işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları” ile ilgili 8’nci maddesine ilişkin hükümleri;

– Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için Kanun’un yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (01.07.2014),

– 50’den az çalışanı olup tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (01.07.2013),

– Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (01.01.2013) yürürlüğe girecektir.

· Kanun’un tehlike sınıflarının belirlenmesi hakkındaki 9’ncu maddesi, belgelendirmeye dair 31’nci maddesi, diğer kanunlarda değişiklik yapan 32, 33, 34, 35 ve 36’ncı maddeleri yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir (30.06.2012).

· Kanun’un diğer maddeleri ise yayım tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girecektir (01.01.2013).

Saygılarımızla,

Ek 1 : 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Madde Başlığı

Madde

Cezanın Konusu

Cezanın Miktarı

MADDE 4 – İşverenin genel yükümlülükleri

4/1-a

İşverenin tedbir alma yükümlülüğünü yerine getirmemesi (Her türlü tedbir:   Organizasyon, araç-gereç, eğitim, bilgi, mesleki riskleri önleme,   iyileştirme)

2.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

4/1-b

Tedbirlerin izlenmemesi, denetlenmemesi ve uygunsuzlukların giderilmemesi

2.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

MADDE 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

6/1-a

İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmemesi

5.000 TL

Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

Diğer sağlık personeli çalıştırılmaması

2.500 TL

Her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar

6/1-b

İSG hizmetleri için araç-gereç-mekan ve zaman sağlanmaması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

6/1-c

İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonun sağlanmaması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

6/1-ç

İşverene yazılı olarak bildirilen tedbirlerin yerine getirilmemesi

1.000 TL

Her tedbir için

6/1-d

Görevlendirilen kişilerin, hizmet alınan kuruluşların, başka   işyerlerinden gelen çalışanların ve bunların işverenlerinin İSG riskleri   konusunda bilgilendirilmemesi

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

MADDE 8 – İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları

8/1

İşgüvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerinin   kısıtlanması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

8/6

İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulması

1.500 TL

Her bir ihlal için ayrı ayrı

MADDE 10 – Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma

10/1

Risk değerlendirmesi yapılmaması veya yaptırılmaması

3.000 TL

 
4.500 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

10/4

Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve   araştırmaların yapılmaması

1.500 TL

 

 

MADDE 11 – Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

11

Acil durumların belirlenmemesi, acil durumlar için tedbir alınmaması,   acil durum planlarının hazırlanmaması, destek elemanı görevlendirilmemesi,   araç-gereç sağlanmaması, eğitim ve tatbikatların yapılmaması, acil durumlarda   işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemenin yapılmaması

1.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

MADDE 12 – Tahliye

12

Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak   güvenli yere gidebilmesinin, özel olarak görevlendirilenler dışındaki   çalışanların işe devam etmelerini istemek

1.000 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

MADDE 14 – İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi

14/1

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydının tutulmaması, bunlar   hakkında incelemeler yapılarak ilgili raporların düzenlenmemesi, ramak kala   olayların incelenerek raporların düzenlenmemesi

1.500 TL

Her yükümlülük için ayrı ayrı

14/2

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK’ya   bildirmemesi

2.000 TL

 
14/4

Sağlık hizmeti sunucularının, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en   geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi

2.000 TL

 
MADDE 15 – Sağlık gözetimi

15/1

Sağlık gözetiminin yapılmaması

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

15/2

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar   için sağlık raporu alınmadan işe başlatma

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

MADDE 16 – Çalışanların bilgilendirimesi

16

Çalışanların ve temsilcilerin bilgilendirilmemesi (riskler, tedbirler,   yasal hak ve sorumluluklar, ilk yardım, yangın, tahliye)

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

MADDE 17 – Çalışanların eğitimi

17/1-7

Çalışanlara eğitim verilmemesi

1.000 TL

Her çalışan için ayrı ayrı

 

MADDE 18 – Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması

18

Çalışanların görüşlerinin alınmaması ve katılımlarının sağlanmaması (İSG   konularına teklif getirme, seçilecek iş ekipmanı, yeni teknoloji, hekim,   uzman, hemşire seçimi, il yardım, yangın, tahliye için görevlendirilecek   kişilerin belirlenmesi)

1.000 TL

Her aykırılık için ayrı ayrı

MADDE 20 – Çalışan temsilcisi

20/1

Çalışan temsilcilerinin görevlendirilmemesi veya seçilmemesi

1.000 TL

 
20/3

Çalışan temsilcilerinin işverene öneride bulunma ve tedbir alınmasını   isteme hakkının verilmemesi

1.500 TL

 
20/4

Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarının kısıtlanması,   imkan sağlanmaması

1.000 TL

 
MADDE 22 – İş sağlığı ve güvenliği kurulu

22

50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği   kurulunun oluşturulmaması, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulun   oluşturulmaması, kurullar arası koordinasyonun sağlanmaması

2.000 TL

Her aykırılık için ayrı ayrı

MADDE 23 – İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu

23/2

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi   bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde İSG konusundaki uyarılara uymayan   işverenlerin, yönetim tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına   bildirilmesi

5.000 TL

 
MADDE 24 – Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu

24/2

Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim   kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin   yapılmasına engel olunması

5.000 TL

 
MADDE 25 – İşin durdurulması

25

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına   uymayarak durdurulan işe devam ettirilmesi

10.000 TL

 
25/6

İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerinin   ödenmemesi, az ödenmesi veya uygun başka iş verilmemesi

1.000 TL

İhlale uğrayan her çalışan için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

 

MADDE 29 – Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi

29

Büyük kaza önleme politika belgesinin hazırlanmaması

50.000 TL

 
Belgeyi Bakanlığa sunmadan işyerinin faaliyete geçirilmesi

80.000 TL

 
İşletilmesine izin verilmeyen işyerinin faaliyete geçirilmesi

80.000 TL

 
Durdurulan işyerinde faaliyete devam edilmesi

80.000 TL

 
MADDE 30 – İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

30

30’ncu maddede öngörülen yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesi

1.000 TL

Her hüküm için ayrı ayrı

1.000 TL

Aykırılığın devam ettiği her ay için

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

 

Söz Konusu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na buradan ulaşabilirsiniz.