İş yerlerinde Asgari Ücret tutarlarının asılması

07.07.2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikle, 01.08.2004 tarih ve 25540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 3.fıkrası;

 
“İşverenin Sorumluluğu
Madde 12 —
İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.
İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.
İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.”
 
Yürürlükten kaldırıldı. Bu tarihten itibaren işyerlerinde, yayımlanan asgari ücret tutarlarına ilişkin levhalar asılmayacaktır.
 
Yönetmelik metni aşağıda verilmiştir.

                                                        ASGAR
İÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK
MADDE 1 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.