KDV Tevkifatı Uygulamasına Getirilen Değişiklikler

 

14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar yer almaktadır.

1- KDV Tevkifat Uygulaması

Bilindiği üzere, KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

2- 117 Seri No.lu Genel Tebliğ ile Yapılan Düzenlemeler

KDV Kanunu’nun Vergi Sorumlusu başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında yapılan tevkifat işlemleri, bugüne kadar çeşitli KDV Genel Tebliğlerinde düzenlemiş olup, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ ile 37 adet Tebliğin tevkifata ilişkin bölümleri yürürlükten kaldırılarak, tevkifat uygulamasının usul ve esasları tek çatı altında toplanmıştır.

Tebliğ ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

1. Özel güvenlik hizmetleri iş gücü hizmet alımı kapsamında değerlendirilerek alımındaki tevkif at oranı 4/5’ten 9/10’a çıkarılmıştır.

2. Yapı denetim hizmetlerinde tevkifat oranı 1/2’den 9/10’a çıkarılmıştır.

3. Turistik mağazalara müşteri bulma ve götürme hizmetlerinde tevkifat oranı 2/3’ten 9/10’a çıkarılmıştır.

4. Temizlik Çevre ve Bahçe bakım hizmetlerine yönelik olarak tevkifat yapacakların kapsamı genişletilmiş (Hizmet alan tüm KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) ve 7/10’luk bir tevkifat oranı belirlenmiştir.

5. Servis taşımacılığı hizmetine 5/10’luk bir tevkifat oranı getirilmiştir.

6. Hurdadan elde edilenler dışında kalan ve ithalatçıları ve ilk üreticileri dışındaki kalanlardan alımlarda Külçe metal teslimlerine (bakır ,çinko, alüminyum) 7/10’luk bir tevkifat oranı belirlenmiştir.

7. Bakır çinko ve alüminyum ürünlerinin tesliminde tevkifat oranı 9/10’dan 7/10’a çekilmiştir.

8. Ağaç ve orman ürünlerinin tesliminde tevkifat uygulaması getirilmiş ve tevkifat oranı 9/10 olarak belirlenmiştir.

9. Büyük ve küçükbaş hayvanların etlerinin teslimlerinde tevkifat kaldırılmıştır.

10. Akaryakıt işi ile devamlı olarak uğraşmayanlardan (mutad depo kapsamında yurt dışından akaryakıt getirip satanlardan) akaryakıt alınması işleminde tevkifat kaldırılmıştır.

11. KDV  mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve tebliğde belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

3- Yeni KDV Tevkifat Tablosu

Yapılan düzenlemeler sonrasında KDV tevkifat uygulaması aşağıdaki şekilde gösterilebilir.

 

Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler

Tevkifat Oranı

Tevkifat Yapacak Olanlar

     

KDV mükellefi olanların, KDV mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye dahil olmayan (Gayrimenkuller hariç) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’nci maddesinde sayılan mal ve hakların kiralama işlemleri

İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı

Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhildir), Kiracının KDV mükellefi olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dâhil değildir),
şartlarının birlikte var olması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

     

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiyede Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler,

İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı

İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. Ancak, hizmetin vergiden müstesna olması ve hizmetin yurt dışında yapılıp hizmetten yurt dışında faydalanılması halinde, mükellef veya sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilmeyecektir. KDV’nin sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi için hizmetten Türkiye’de faydalanan muhatabın KDV mükellefi olması şart değildir.

     

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetler;

İşlem üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinin tamamı

GVK’nın 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV’nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

     

KDV mükellefi olan gerçek veya tüzel kişiler (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), KDV mükellefiyeti olmayan; Amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, Şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, gerçek veya tüzel kişiler tarafından yayımlanan dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak
ve benzeri şekillerde reklâm vermeleri,

İşlem üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin Tamamı

Reklâm hizmeti verenlerin KDV mükellefi olmaması halinde, reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

     

İşgücü Temin Hizmeti

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Özel güvenlik hizmetleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Yalnızca özel güvenlik sistemlerinin kurulması bu kapsamda tevkifata tabi değildir. Ancak bu kurulumun Tebliğin (3.2.1.) bölümünde açıklanan yapım işlerinin özelliklerini taşıması halinde, bu kapsamda tevkifat uygulanacaktır.

     

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Yemek Servisi ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

 

 

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

 

     

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

5/10

Aşağıda belirtilen aracılık hizmetlerinde, alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 
Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir.
Bazı KDV mükellefleri;
– Fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri,
– Fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları,
temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.
Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.

     

Yapı denetim hizmetleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmeti

9/10

Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

     

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

7/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,

2/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Profesyonel Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Servis Taşımacılığı Hizmeti

5/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

5/10

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) (*)

     

Külçe Metal

7/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko ve alüminyum külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

     

Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi

7/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim yapanlar) ile ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacak, sonraki safhaların teslimleri ise tevkifata tabi olacaktır.

     

Hurda ve Atık Teslimi

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*)

     

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

9/10

Hizmet Alan tüm KDV mükellefleri ve Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)(*) Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir.

Diğer taraftan, kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

Ayrıca tebliğde;

  • Düzeltme İşlemleri,
  • Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi,
  • Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk

konuları hakkında açıklamalar yer almaktadır. Kısmi tevkifattan kaynaklanan iadeleri ve alınma biçimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

 

KISMİ TEVKİFATTAN KAYNAKLANAN İADELER

 Mahsuben iade talebi mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir.

Hizmet – Teslim

Nakden İade

Mahsuben İade

2000 TL’yi aşmayanlar

2000 TL’yi aşan talepler

2000 TL’yi aşmayanlar

2000 TL’yi aşan talepler

Temizlik, bahçe ve çevre bakım

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil bakım onarım

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Yemek servisi ve organizasyon

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Etüt, plan proje, danışmanlık, denetim vb.

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Fason tekstil ve konfeksiyon

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Yapı denetim

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Servis taşımacılığı

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Her türlü baskı ve basım hizmetleri

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

İşgücü temini

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Turistik mağazalara müşteri bulma/götürme

Teminat ve VİR

Teminat ve VİR

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR veya teminat

Yapım işleri ve bunlarla birlikte verilen mühendislik-etüt-proje

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

Spor kulüplerinin yayın-isim hakkı ve reklam gelirleri

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

5018 s.Kanundaki kurumlara yapılan diğer işler

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

Külçe metal teslimleri

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

Bakır, çinko, alüminyum ürünleri

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

Metal, Plastik, kağıt,cam, hurda, atıkları

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda atıklarından üretilen hammaddeler

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

Pamuk, tiftik, yün yapağı, ham post ve deri

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

Ağaç ve orman ürünleri

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

VİR, YMM Raporu ve teminat yok

VİR, YMM raporu, Teminat

 

Tebliğ 01 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Söz Konusu Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.