ÖTV Kanunu Kapsamında Tecil- Terkin Uygulamasına İlişkin İşlemler

                     ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/17

1-Giriş:
 
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında gerçekleştirilen mal teslimleri için verilmesi gereken teminatlar ile sanayi sicil belgesi, talep ve taahhütname ya da indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ilgili bilgi formunun ne zaman verileceğine ilişkin tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

2-Yasal Düzenlemeler:
 
ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edileceği, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde ise, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.
 

Söz konusu maddede belirtilen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile

19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır.

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9.1.) bölümünde yer alan açıklamalara göre tecil-terkin uygulamasından ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanmak üzere söz konusu Tebliğ ekinde yer alan talep ve taahhütnameleri vermek suretiyle satın alan veya ithal eden “sanayi sicil belgesi”ni haiz imalatçılar yararlanacaktır.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen sanayi sicil belgesini haiz imalatçıların, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları ithalatçılardan veya rafineriler dahil imalatçılardan alımında, Tebliğ ekinde bir örneği olan (EK:2) “Talep ve Taahhütname” ile birlikte sanayi sicil belgesinin noter veya yeminli mali müşavir (YMM) tarafından onaylanmış örneğini ÖTV mükellefine vermeleri gerekmektedir.

ÖTV mükellefleri, bu kapsamda teslim ettikleri mallar için, Bakanlar Kurulunun ürünün bu amaçla kullanılmasına ilişkin olarak belirlediği tutara göre ÖTV hesaplayarak beyannamelerinin ilgili bölümünde beyan edecektir. Beyan edilen verginin Bakanlar Kurulu Kararına göre tecil edilmesi öngörülen kısmı; bu tutar ile 12 aylık gecikme faizi tutarı toplamı kadar teminat verilmesi üzerine tecil edilecek, kalan kısmı tahsil edilecektir.

Bu kapsamda malın teslim edildiği dönem beyannamesine alıcının verdiği “Talep ve Taahhütname” ile sanayi sicil belgesi ve indirimli teminattan yararlanılan dönemler için “Tecil -Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu”nun satıcı tarafından aslının aynı olduğu kaşe tatbik edilip imzalanmak suretiyle onaylanmış fotokopileri eklenecektir.
 
Diğer taraftan, vergisi tecil edilerek satın alınan malların tecil tarihini veya bu kapsamda ithal edilen malların ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılması ve bu kullanımın yukarıda bahsi geçen Tebliğin ilgili bölümlerinde ifade edilen süreler içinde YMM tarafından düzenlenen üretim raporuyla tevsik edilmesi zorunlu olup, usulüne uygun düzenlenen raporun ibrazı ve uygulama kapsamında hesaplanan vergiden tecil edilen kısım düşüldükten sonra kalan tutarın ödenmiş olması halinde, tecil edilen vergi terkin edilecek ve teminat çözülecektir.

3-Sonuç:

Tecil-terkin uygulaması seçimlik bir hak olup, bu uygulamadan yararlanmak isteyenlerin ÖTV mevzuatında belirlenen usul ve esaslara uyma zorunlulukları bulunmaktadır.
 
Bu bağlamda, bahse konu uygulama kapsamında yapılan mal teslimlerine ilişkin verilmesi gereken teminat ile sanayi sicil belgesi, talep ve taahhütname ya da indirimli teminattan yararlanılan dönemler için ilgili bilgi formunun beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilmeden tecil-terkin uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Duyurulur.