Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresin Uzatılması (Gelir Vergisi Sir. / 80)

2011 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre  İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi dahil) verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe  günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 

Diğer taraftan, 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 1-31 Mart tarihleri arasında kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü, 10 Nisan 2012 Salı günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır. 

 
Konuyla ilgili olarak yayınlanan Gelir Vergisi Sirküleri / 80 bilgilerinize sunulmuştur.   

                                                   
                                                  GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ / 80

1. Giriş 

Yıllık gelir vergisi beyannamesi ile kesin mizan bildiriminin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 

2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılması

Gelir Vergisi Kanununun 92 nci maddesinde göre, bir takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin izleyen yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar verilmesi ve aynı Kanunun 117 nci maddesine göre, söz konusu beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 403 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimini verme zorunluluğu getirilmiştir.

Ancak, yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak, gelir vergisi mükelleflerinin 2011 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin (G.V.K. Geçici 67/11 inci Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi dahil) verilme süresi 29 Mart 2012 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır. 

Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir. 

Diğer taraftan, 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 1-31 Mart tarihleri arasında kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü, 10 Nisan 2012 Salı günü saat 24:00’e kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.