YMM Üretim Tasdik Raporlarında G.T.İ.P. Numarası Teşviki ( Özel Tük. Ver. Sir. / 16)

ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların G.T.İ.P. numaraları tespitlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine yaptırılarak, bu birimlerden alınan yazıların yukarıda belirtilen uygulamalara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgiler kapsamında düzenlenmesi gereken YMM üretim tasdik raporlarına tevsik edici belge olarak eklenmesi uygun görülmüştür. Bu bağlamda bahse konu malların G.T.İ.P. numaraları tespitlerine ilişkin yazıları içermeyen raporlar işleme konulmayacaktır.

 Konuyla ilgili olarak yayınlanan  Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 16 Bilgilerinize sunulmuştur.

 

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ /16

  1-Giriş:

 

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, 21 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde yapılan düzenleme sonrasında sanayi sicil belgesi sahibi imalatçılar tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların Yeminli Mali Müşavir (YMM) üretim tasdik raporlarında G.T.İ.P. numarası tevsiklerinin nasıl yapılacağına dair tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

2-Yasal Düzenlemeler:

 

ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (a) ve (d) bentlerinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tâbi olduğu, 2 numaralı fıkrasında ise Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu hükme bağlanmıştır.

 

Bu hüküm çerçevesinde ithal edilen veya yurt içinde imal edilen herhangi bir malın ÖTV’ye tabi olup olmadığını değerlendirebilmek için o mala ait G.T.İ.P. numarasının bilinmesi gerekmektedir. Ülkemizde G.T.İ.P. numarası tespiti ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır. Nitekim 10 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) ile bağlayıcı tarife bilgisi, 11 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife) ile de bağlayıcı olmayan tarife bilgisine ilişkin mükellef taleplerinin, bu tebliğlerde yer alan formla birlikte Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine başvurmak suretiyle karşılanabileceği belirtilmiştir.

 

ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesiyle, Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil edilmesi, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edilmesi öngörülmüştür. Tecil-terkin uygulamasının usul ve esasları 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14, 15 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde açıklanmıştır.

 

30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, aynı cetveldeki malların imalinde kullanılmak üzere tesliminde, imal edilen ürünün tabi olduğu ÖTV tutarının uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ise 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 11 inci bölümüne 3 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile eklenen (5, 12, 14 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik) düzenlemelerle açıklanmıştır.

 

13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde, G.T.İ.P. numaraları söz konusu maddede yer alan baz yağların; ÖTV Kanununun 8 inci maddesinin (1) veya (2) numaralı fıkraları uyarınca teslim edilecek ya da 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilecek olan ve G.T.İ.P. numaraları yine aynı maddede liste halinde yer alan malların (madeni yağlar ve yağlama müstahzarları) imalinde kullanılmak üzere teslim edilmesi halinde, ÖTV tutarının 0,5000 TL/Kg olarak uygulanacağı hükme bağlanmıştır. (Kararnamenin 1 inci maddesi 2008/13762 sayılı Kararname ile yeniden düzenlenmiş, bahse konu listeye 2009/15200 sayılı Kararname ile yağlama müstahzarları eklenmiş ve bu listedeki malların G.T.İ.P. numaraları 2011/1435 sayılı Kararname ile güncellenmiştir.) Söz konusu Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları 14 ve 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 5 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

 

Diğer taraftan, 21 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile yukarıda belirtilen uygulamalara ilişkin olarak ilgili ÖTV Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklik sonrasında söz konusu uygulamalar kapsamında düzenlenecek YMM üretim tasdik raporlarının; gerek imalatta kullanılan gerekse imal edilen mala ilişkin G.T.İ.P. numarası bilgileri, bu malların stok bilgileri ve imal edilen malın teslim bilgilerini (alıcının vergi kimlik numarası, adı, soyadı veya unvanı, teslim edilen malların G.T.İ.P. numarası itibarıyla miktarı, tutarı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgileri) kapsaması zorunlu hale getirilmiştir.

 

3-Sonuç:

 

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların G.T.İ.P. numaraları tespitlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine yaptırılarak, bu birimlerden alınan yazıların yukarıda belirtilen uygulamalara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca istenecek bilgiler kapsamında düzenlenmesi gereken YMM üretim tasdik raporlarına tevsik edici belge olarak eklenmesi uygun görülmüştür. Bu bağlamda bahse konu malların G.T.İ.P. numaraları tespitlerine ilişkin yazıları içermeyen raporlar işleme konulmayacaktır.