14 NOLU ÖTV GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 14TE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 “7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI” bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 3 numaralı fıkrasına göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı, bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç katma değer vergisi (KDV) matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun3 20 nci maddesine göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrah bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet veya değerler toplamını ifade etmektedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen unsurlar matraha dahil edilmekte, Kanunun 25 inci maddesinin (a) bendine göre mükellefin düzenlediği fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar ise matrahtan indirilebilmektedir.

Bu hükümler uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahı, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olup, bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesi mümkün bulunmaktadır.

Ancak, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 6487 sayılı Kanunun4 28 inci maddesi ile değişik (1) numaralı fıkrası uyarınca, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her halükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan KDV matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacaktır.

Buna göre, söz konusu mallar için, mükellefin bu malı satış bedeli ve alış bedeli ile mal ithal edilmiş ise ithalatta hesaplanan KDV matrahı, yurt içinde imal edilmiş ise imalatçının satış bedeli üzerinden hesaplanacak vergi tutarlarından en fazla olan tutar ÖTV olarak beyan edilip ödenecektir. İthalatçı veya imalatçı firma ile ÖTV mükellefi arasında birden fazla safhanın bulunup bulunmaması yukarıda belirtilen doğrultuda ÖTV matrahının tespitini etkilemeyecektir.

Mükellefin malı alıcıya teslim ettiği tarihe kadar, bu malı mükellefe teslim eden tarafından iskonto yapılmış olması halinde, alış bedelinin yüzde 10’unu geçmemek üzere yapılan iskonto tutarı indirilmek suretiyle mükellefin alış bedeli hesaplanabilecektir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar da malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından düşük olamayacaktır.

Örnek: Distribütör (A) firmasının ithal ettiği silindir hacmi 1.600 cm³’ün altında olan bir otomobil için ithalattaki KDV matrahı 42.000 TL olup, bu mal (A) tarafından, otomobil bayi olan (B) firmasına KDV hariç 45.000 TL’ye teslim edilmiştir.

a) (A), bu otomobille ilgili olarak (B)’ye %15 iskonto (indirim) yapmıştır. Daha sonra (B), bu otomobili müşterisi (C)’ye ilk iktisap kapsamında, ÖTV ve KDV hariç 40.000 TL’ye satmıştır. Bu durumda (B), (C) adına düzenleyeceği satış faturasında ÖTV’yi aşağıdaki gibi hesaplayacaktır.

 

Otomobilin vergisiz satışbedeli  :     40.000 TL

Alış bedeli  :     45.000 TL

İskonto tutarı (45.000 x 0,15 =) :       6.750 TL

Alış bedelinden indirilebilecek iskonto tutarı (45.000 x 0,10 =) :       4.500 TL

Alış bedelinden %10 iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000  4.500 =)  :     40.500 TL

İthalattaki KDV matrahı  :     42.000 TL

ÖTV matrahı  :     42.000 TL

Hesaplanan ÖTV (42.000 x 0,40 =) :     16.800 TL

 

b) (A)’nın söz konusu malın ilk iktisap kapsamında satılıncaya kadar mükellef (B)’ye yaptığı iskonto (indirim) tutarının %5 olması halinde ise (B), (C) adına düzenleyeceği satış faturasında ÖTV’yi aşağıdaki gibi hesaplayacaktır.

 

Otomobilin vergisiz satışbedeli  :     40.000 TL

Alış bedeli  :     45.000 TL

İskonto tutarı (45.000 x 0,05 =)   :       2.250 TL

Alış bedelinden iskonto tutarı düşülmüş tutar (45.000  2.250 =) :     42.750 TL

İthalattaki KDV matrahı  :     42.000 TL

ÖTV matrahı  :     42.750 TL

Hesaplanan ÖTV (42.750 x 0,40 =) :     17.100 TL

 

Öte yandan, mükellefin alış bedeli olarak, bu malı mükellefe satanın düzenlediği fatura ve benzeri vesika üzerinde gösterilen tutar esas alınacaktır. Alış bedeli üzerinden yapılacak indirimlerin matrahın tespitinde dikkate alınabilmesi için Vergi Usul Kanunu hükümleri kapsamında belgelendirilmesi gerekmektedir.”

Tebliğ olunur.