2013 Yılında Uygulanacak Nispi ve Maktu Damga Vergisi Oranları ( Damga Vergisi G.T. 56)

01 Ocak 2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu vergi tutarları 2013 yılı başından geçerli olmak üzere % 15 oranında arttırılmıştır. 01 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 56 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınarak 2013 yılında uygulanacak maktu vergi tutarları açıklanmış bulunmaktadır.
 
2013 yılında uygulanacak damga vergisi tutarlarından bazıları şu şekildedir:
Sözleşmeler İçin Geçerli Olan oran binde 8,28′ ten binde 9,48′ e , Ücretlere ilişkin oran ise binde 6,6′ dan binde 7,59′ a yükselmiştir. 
Bilançolar
30,60 TL
Gelir Tabloları
14,85 TL
İşletme Hesabı Özetleri
14,85 TL
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri
39,65 TL
Kurumlar Vergisi Beyannameleri
53,00 TL
KDV Beyannameleri
26,25 TL
Muhtasar Beyannameler
26,25 TL
Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannamesi Hariç)
26,25 TL
Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler
53,00 TL
Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler
19,55 TL
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri
19,55 TL
 Diğer taraftan, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır ise yeniden değerleme oranında (% 7,80) arttırılarak 1.487.397,70 TL.’na yükselmiştir.

DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 56
 

  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun2 6 ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2012 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2013 tarihinden itibaren 1.487.397,70 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

Ekli Listeye Buradan Ulaşabilirsiniz.