Konut Teslimlerinde KDV Oranı Değişikliği ( BKK 2012/4116 )

01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazetede 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. Anılan Karar ile yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
 
1.Konut Teslimlerinde KDV Oranı Değişikliği:
 
Bilindiği gibi, net alanı 150 m2 ye kadar olan konutların teslimi % 1 oranında KDV ye tabi iken 15 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 sayılı Kanun ile Bakanlar Kuruluna, inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı KDV oranı belirleme yetkisi verilmiştir.
 
Bakanlar Kurulu, Kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bu kapsamdaki konut teslimlerinin KDV oranlarında değişiklik yapmıştır. Buna göre net alanı 150 m2 ye kadar olan konutların tesliminde uygulanacak KDV oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
5216 sayılı Kanun kapsamındaki büyükşehirlerdeki
Lüks veya 1. sınıf inşaatlardan yapı ruhsatının alındığı tarihte bina arsasının emlak vergisine esas arsa m2 değerinin 1.000 TL ve üzerinde olması halinde
KDV Oranı % 18
5216 sayılı Kanun kapsamındaki büyükşehirlerdeki
Lüks veya 1. sınıf inşaatlardan yapı ruhsatının alındığı tarihte bina arsasının emlak vergisine esas arsa m2 değerinin 500 TL -999 TL arasında olması halinde
KDV Oranı % 8
Yukarıdakilere girmeyen net alanı 150 m2 nin altındaki konut teslimlerinde
KDV Oranı % 1
 
Ruhsatın sonradan değiştirilerek inşaat sınıfının Lüks veya 1. Sınıf olarak değiştirilmesi halinde de yukarıdaki sınıflandırma dikkate alınarak uygulanacak KDV oranı tespit edilecektir.
 
Net alanı 150 m2 ve üstünde olan konutlarda ise sınıfına ve arsasının emlak vergisi değerine bakılmaksızın % 18 KDV oranı uygulanmasına devam olunacaktır.
 
Karar düzenlemeleri sadece 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde yapılan konutları kapsadığından, bu sınırlar dışındaki konut teslimlerinde eskiden olduğu gibi (net alanı 150 m2 nin altında olmak kaydıyla) inşaatın sınıfına ve arsasının emlak vergisi değerine bakılmaksızın % 1 KDV oranı uygulanmasına devam olunacaktır.
 
Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde olsa bile 6306 sayılı Kanun kapsamındaki rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde yapılan konutlar bu karar kapsamına girmemektedir.
 
Yukarıda belirtilen yeni KDV oranları ile ilgili hükümler; yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaat projelerine ilişkin konut teslimleri için uygulanmak üzere 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
2.Mevduat Faiz Tevkifat Oranları İle İlgili Değişiklikler:
 
Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesinin 4. Fıkrası uyarınca; (bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere) mevduat faizlerinden, faizsiz sistem kar payları ve repo faizlerinden % 15 oranında tevkifat yapılmaktadır.
 
2012/4116 Sayılı Kararın 3. Maddesi ile repo gelirlerinde tevkifat oranı değiştirilmemiş ancak mevduat faizleri ile faizsiz sistem kar paylarından yapılacak tevkifat oranları şu şekilde değiştirilmiştir:
 
Döviz hesaplarında
Tevkifat Oranı
Vadesiz ve altı aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda
% 18
1 Yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda
%15
1 Yıldan uzun vadeli olanlarda
% 13
TL Hesaplarda
 
Vadesiz ve altı aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda
% 15
1 Yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda
%12
1 Yıldan uzun vadeli olanlarda
% 10
 
Repo gelirlerinden ise eskiden olduğu gibi % 15 oranında tevkifat yapılmasına devam olunacaktır.
 
Yeni oranlar; 2 Ocak 2013 itibaren ödenecek faizler ile söz konusu tarihten itibaren açılan yada vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler için uygulanacaktır.
 
3. Damga Vergisi Oran ve Tutar Değişiklikleri:
 
Damga Vergisi Kanunu eki tabloda yer alan damga vergisine esas kağıtlar için 2012 yılında uygulanan vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları % 15 oranında arttırılmıştır. Konuyla ilgili açıklamalarımız 02.01.2013 tarih 2012/002 sayılı sirkülerimizle yapılmıştır.
 
4. Harç Oran ve Tutar Değişiklikleri:
 
Harçlar Kanunu ekindeki tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar ( maktu ve nispi harçların asgari ve azami tutarlarını belirleyen hadler dahil) % 15 oranında arttırılmıştır. Konuyla ilgili açıklamalarımız 02.01.2013 tarih 2012/003 sayılı sirkülerimizle yapılmıştır.
 
5. Emlak Vergisine Esas   Değerlerdeki Artışlar:
 
2013 yılı bina ve arsa vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metre kare birim değerleri 2012 yılı yeniden değerleme (% 7,80) oranında arttırılmıştır. Konuyla ilgili açıklamalarımız 02.01.2013 tarih 2012/004 sayılı sirkülerimizle yapılmıştır.
 
6. Yurtdışından Sağlanan Kredilerde Uygulanan KKDF Oranlarında Değişiklik:
 
Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Oranları 2 Ocak 2013 ve sonrasında kullanılacak krediler için uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
 
Ortalama vadesi 1 yıla kadar olanlarda
% 3
Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda
% 1
Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda
% 0,5
Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda
% 0
 
7. ÖTV Oran Ve Tutar Değişiklikleri:
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III/B) sayılı listedeki tütün ve mamullerinin vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir. Sözkonusu maktu tutarlar için ÜFE endeksine bağlı otomatik artış 2013 yılı ilk altı aylık dönemi için uygulanmayacaktır. Diğer taraftan, 2011/2304 sayılı Kararda bu mallarla ilgili olarak yer alan oranlar ve asgari maktu vergi tutarları da uygulanmayacaktır.
 
Kararda yer alan başka bir madde uyarınca; ÖTV Kanunu’na ekli (III/A) sayılı listede yer alan kolalı gazozlar ve alkollü içkiler için ÜFE endeksine bağlı otomatik artışların yapılmasında asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonra iki hane, (III/B) sayılı listede yer alan tütün ve mamullerine ait asgari maktu ve maktu vergi tutarları için ise virgülden sonraki dört hane dikkate alınacaktır.
 
8. Tütün Fonu Tutarında Değişiklik:
 
21.12.2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesinin 1.Fıkrasında yer alan tütün fonu ile ilgili “ 1.800 $ / Ton” ibaresi “1.500 $/Ton” olarak değiştirilmiştir.
 
Bahse konu 2012 /4116 sayılı Bakanlar Kurulu Karar metni ekte verilmiştir.