Oto Biodizel Üretimi ve Teslimi, Oto Biozedizel ile Motorinin Harmanlanması ve Bu konuyla ilgili ÖTV İadesi Hakkında (ÖTV Gen. Tebliği /29)


Ö
ZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 29)

2/9/2013 tarihli ve 2013/55951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa2 ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı “oto biodizel”in harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarlarının, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddede ayrıca bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hanenin dikkate alınacağı, bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun sözü edilen maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Kararnamenin 3 üncü maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

1. TANIMLAR

Bu Tebliğin uygulamasında;

Bitkisel Atık Yağ: Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde3 tanımlanan bitkisel atık yağ kapsamına giren yağlardan yalnızca Kararname uyarınca Türkiye’de toplanan kullanılmış bitkisel kızartmalık yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlar kapsamında olanları,

Harmanlayıcı: “Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesi”ni haiz, Kararname kapsamında oto biodizel ile motorini harmanlayan ve teslim eden 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda4 tanımlanan “Rafinerici” ve “Dağıtıcı”yı,

Kararname:2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

Motorin: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malları,

Oto Biodizel: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) oto biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından yalnızca Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden (Türkiye’de üretilen tarım ürünleri, Türkiye’de ekilip hasat edilen tarım ürünlerini ifade etmektedir) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan bitkisel atık yağlardan elde edilen malı,

Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesi: Harmanlayıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, üzerinde harmanlayıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK: 1) olarak yer alan izin belgesini,

Oto Biodizelli Motorin: Oto biodizel ile motorinin harmanlanması sonucu elde edilen malı,

Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi: Üreticilere ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğü tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK: 2) olarak yer alan izin belgesini,

Üretici: Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen “Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi”ni haiz, harmanlayıcılara teslim edilmek üzere oto biodizel üreten gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

2. OTO BİODİZEL ÜRETİMİ VE TESLİMİ

Oto biodizelin Kararname kapsamındaki indirimli vergi uygulamasına konu olabilmesi için yalnızca oto biodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlayıcılara teslim edilmiş olması gerekmektedir.

2.1. Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi

2.1.1. Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi

Oto biodizel üretim izin belgesini almak isteyen mükelleflerin;

– Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

– Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların; affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikâp, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu5 ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna6 muhalefetten mahkûm olmamaları 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu7 kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda8 yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

gerekmektedir.

Bu şartları haiz üreticiler, oto biodizel üretim izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan işleme lisansı ve sanayi sicil belgesini ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biodizel üretim izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranılmayacaktır.

2.1.2. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine;

– Üreticinin, vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığını sorgulayacak, ÖTV mükellefiyeti yoksa ÖTV mükellefiyeti tesis edecek ve bu Tebliğin (2.1.1.) bölümünde ifade edilen diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünü yapacak,

– Yoklamaya yetkili bir memur vasıtasıyla, üreticinin sanayi sicil belgesine dayanak olan kapasite raporunu düzenleyen sanayi/ticaret odasından bir temsilciyle birlikte mükellefin belirtmiş olduğu işyeri (üretim) adresinde söz konusu imalatı gerçekleştirecek tesis ve teçhizatın bulunup bulunmadığı ile bu Tebliğin (2.2.) bölümünde belirtilen elektronik takip sisteminin kurulduğuna dair tespit yaptırarak bu durumun bir tutanağa bağlanmasını sağlayacaktır.

Bu kontrol ve tespitler sonucunda gerekli şartların varlığı halinde ilgili vergi dairesi tarafından üreticiye “Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi” verilecektir. Vergi daireleri verdikleri belgede üreticilere ilişkin olarak yer alan bilgileri, belgenin verildiği gün içinde E-VDO Merkezi İşlemler Menüsü altında yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Üretim İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna işleyecekler ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi vereceklerdir.

Ayrıca takip eden yıl için oto biodizel üretim izin belgesi düzenlenmesini isteyen üreticiler, içinde bulunulan yılın Aralık ayından itibaren yeni belge düzenlenmesini talep edebileceklerdir. Bu talep üzerine vergi dairesince yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmak suretiyle yeni oto biodizel üretim izin belgesi düzenlenecektir.

Üreticilerin, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya oto biodizel üretim izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, oto biodizel üretim izin belgesi ilgili vergi dairesi tarafından iptal edilmek suretiyle üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve aynı gün içinde E-VDO Merkezi İşlemler Menüsü altında yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Üretim İzin Belgesine Sahip Üreticiler” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgi işlenerek harmanlayıcılara da bildirilmek üzere konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verilecektir.

2.2. Oto Biodizel Üretimi

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için oto biodizelin elektronik takip sistemi kurulu üretim tesislerinde üretilmiş olması gerekmektedir. Buna göre üreticiler, Kararname kapsamında oto biodizel üretimi yapabilmek amacıyla üretim tesislerinde bulunan Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağların depolandığı tanklar ve bunlardan üretilen oto biodizelin depolandığı tanklara giriş-çıkış miktarlarını gösteren bir elektronik takip sistemi kuracaklardır. Bu sistemde oluşturulan veriler ile Gelir İdaresi Başkanlığınca bu kapsamda istenebilecek diğer bilgiler belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda aktarılacaktır. Elektronik takip sistemi kurulmayan tanklarda depolanan miktarlar için Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, oto biodizel üretiminde kullanılan bitkisel atık yağların Türkiye’de toplanmasına ilişkin uygulamayı, belirlenen esaslar dâhilinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takip ve kontrol eder.

2.3. Oto Biodizel Teslimi ve Beyanı

Üreticiler, Kararname kapsamında oto biodizel teslim edecekleri harmanlayıcıların oto biodizel harmanlama izin belgeleri ile rafinerici veya dağıtıcı lisanslarının harmanlayıcılarca onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.

Üreticiler, harmanlayıcılara yapacakları oto biodizel teslimlerine ilişkin bu mal için ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yürürlükte olan ÖTV tutarını, ilgili vergilendirme döneminde (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında bu malın G.T.İ.P. numarasını ve “2013/5595 Sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan edecek ve ödeyeceklerdir.

Bununla birlikte üreticiler, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2013/5595 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmının üreticilere ilişkin tablosunu da dolduracaklardır.

3. OTO BİODİZEL İLE MOTORİNİN HARMANLANMASI VE OTO BİODİZELLİ MOTORİN TESLİMİ

Oto biodizelli motorini Kararname kapsamında yalnızca, oto biodizel harmanlama izin belgesini haiz harmanlayıcılar teslim edebileceklerdir.

3.1. Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi

3.1.1. Harmanlayıcıların Müracaat Şartları ve Belge Talebi

Oto biodizel harmanlama izin belgesini almak isteyen mükelleflerin;

– Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcu bulunmaması,

– Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikâp, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkûm olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

gerekmektedir.

Bu şartları haiz mükellefler, oto biodizel harmanlama izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan rafinerici veya dağıtıcı lisansını ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat edeceklerdir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve rafinerici veya dağıtıcı lisansı aranılmayacaktır.

3.1.2. Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler

Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça yukarıdaki şartlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra, menfi bir tespit bulunmaması halinde harmanlayıcılara oto biodizel harmanlama izin belgesi verilecektir. Oto biodizel harmanlama izin belgesi düzenleyen Vergi Dairesi Başkanlığınca/Defterdarlıkça, söz konusu belgenin bir nüshası aynı gün içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir. İlgili vergi dairesi söz konusu belgede harmanlayıcılara ilişkin olarak yer alan bilgileri, E-VDO Merkezi İşlemler Menüsü altında yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna işleyecek ve konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verecektir.

Harmanlayıcıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya oto biodizel harmanlama izin belgesi aldıktan sonra söz konusu belgeyi alabilmek için gerekli olan şartlardan bir ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, oto biodizel harmanlama izin belgesi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından iptal edilerek harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilecek ve aynı gün içinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir. İlgili vergi dairesi, E-VDO Merkezi İşlemler Menüsü altında yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesine Sahip Harmanlayıcılar” formuna bu belgenin iptal edildiğine ilişkin bilgiyi işleyerek üreticilere de bildirilmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığına bilgi verecektir.

3.2. Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanması

Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanılabilmesi için Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen veya bitkisel atık yağlardan üretilen oto biodizel ile motorinin harmanlanması gerekmektedir. Harmanlayıcılar, Kararname kapsamında oto biodizel satın alacakları üreticilerin oto biodizel üretim izin belgeleri ve işleme lisanslarının üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere bunlardan alacaklar ve muhafaza edeceklerdir.

3.3. Oto Biodizelli Motorinin Teslim ve Beyanı

Oto biodizelli motorin tesliminde düzenlenecek faturada, hesaplanan ÖTV tutarının altına “Oto Biodizelli Motorin” olduğu belirtilecektir. Oto biodizelli motorin ile ÖTV’ye tabi başka bir malın satışına ilişkin olarak tek bir fatura düzenlenmesi halinde, bu mallar için hesaplanan ÖTV tutarları faturada ayrı ayrıgösterilecektir.

Harmanlayıcılar, oto biodizelli motorin teslimlerine ilişkin olarak motorin için ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yürürlükte olan ÖTV tutarını, ilgili vergilendirme döneminde (I) numaralı ÖTV beyannamesinin “Vergi Bildirimi” bölümünün “A Cetvelindeki Ürünler” kısmında bu malların G.T.İ.P. numaralarını ve “2013/5595 Sayılı Kararname” ibaresini seçerek beyan edecek ve ödeyeceklerdir.

Bununla birlikte harmanlayıcılar, aynı ÖTV beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “2013/5595 sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler” kısmının harmanlayıcıya ilişkin tablosunu da dolduracaklardır.

3.4. İndirim

Teslim edilen oto biodizelli motorine harmanlanmış olan oto biodizel veya motorin için ödenen ÖTV’nin, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi hükmünce indirimi mümkündür.

Buna göre oto biodizelli motorinin satılan kısmında yer alan gerek oto biodizel gerekse motorin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarı, (1) numaralı ÖTV beyannamesinin “İstisnalar ve İndirimler” bölümünün “İndirimler (Üretime Giren Mal İçin)” kısmında beyan edilmek suretiyle hesaplanan ÖTV’den indirilebilecektir.

4. ÖTV İADESİ TALEBİ

4.1. İade Talep Edebilecekler

Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini harmanlayıcılar talep edebilecektir.

4.2. İadesi Talep Edilebilecek ÖTV Tutarının Hesaplanması

Kararname uyarınca oto biodizelli motorinin teslim edilmiş olduğunun tespiti halinde, bu malın ÖTV tutarı teslim edilmiş maldaki oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacaktır. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorin türleri için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacak, %98’den az olması halinde ise bu vergi tutarlarının %98’i dikkate alınacaktır.

Oto biodizelli motorine ilişkin iadesi talep edilebilecek ÖTV tutarı aşağıdaki formüller uygulanmak suretiyle hesaplanabilecektir. Bu formüllerin uygulanması sonucu bulunan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınacaktır.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı x (1- Oto Biodizel Miktarı/Oto Biodizelli Motorin Miktarı)

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = Motorin İçin Uygulanan Birim ÖTV Tutarı-Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanan Birim ÖTV Tutarı

4.3. İadesi Talep Edilebilecek ÖTV Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Örnekler

Örnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (A) firması, rafinericiden 1,5945 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 98.000 litre motorin ile (B) firmasından 1,1209 TL/lt ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 2.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını satmıştır. 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5945 TL/lt’dir.

Buna göre (A) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı =1,5945 x(1- 2.000/100.000) = 1,5945 x 0,98 = 1,5626 TL

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5945-1,5626 = 0,0319 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı= 100.000 x 0,0319 = 3.190 TL

Örnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (C) firması, rafinericiden 1,5245 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı 49.250 litre motorin ile (D) firmasından 1,1209 TL/lt ÖTV ödeyerek satın aldığı 750 litre bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 25.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5245 TL/lt’dir.

Buna göre (C) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,5245 x (1- 750/50.000) = 1,5245 x 0,985 = 1,5016 TL

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5245-1,5016 = 0,0229 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 25.000 x 0,0229 = 572, 50 TL

Örnek 3: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (E) firması, ithal ettiği 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 77.000 litre motorin ile (F) firmasından 1,1209 TL/lt ödeyerek satın aldığı 3.000 litre Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin 29.000 litrelik kısmını satmıştır. 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı mal için satış tarihinde uygulanmakta olan ÖTV tutarı 1,5945 TL/lt’dir.

Buna göre (E) firması teslim etmiş olduğu oto biodizelli motorin için Kararname kapsamında iadesini talep edebileceği ÖTV tutarını aşağıdaki gibi hesaplayabilecektir.

Oto Biodizelli Motorine Kararname Uyarınca Uygulanacak Birim ÖTV Tutarı = 1,5945 x (1- 3.000/80.000 ) = 1,5945 x 0,9625 = 1,5347 TL

Ancak yukarıdaki formül uyarınca hesaplanan oto biodizelli motorine uygulanacak birim ÖTV tutarı olan 1,5347 TL, motorin için uygulanan birim ÖTV tutarının 0,98’i olan (1,5945 x 0,98=) 1,5626 TL’den az olduğundan, Kararname uyarınca dikkate alınacak tutar 1,5626 TL olacaktır.

İadeye Konu Edilebilecek Birim ÖTV Tutarı = 1,5945-1,5626= 0,0319 TL

İadesi Talep Edilebilecek Toplam ÖTV Tutarı = 29.000 x 0,0319= 925,10 TL

4.4. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi

Bu uygulama kapsamında oto biodizelli motorin teslim eden harmanlayıcılar, bu malın teslimine ilişkin verginin beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesinden iade talebinde bulunabileceklerdir. Bu süre geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca bu talepler, yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak, satılan malların beyan dönemini takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle yapılabilecektir.

Örnek 1: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (G) firması, rafinericiden ÖTV ödeyerek satın aldığı 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 150.000 litre motorin ile (H) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlardan üretilmiş 3.000 litre oto biodizeli harmanlayarak elde ettiği oto biodizelli motorinin tamamını 1/2/2014 tarihinde satmış ve buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir. Buna göre teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/3/2014 tarihinden 28/2/2015 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir.

Örnek 2: Oto biodizel harmanlama izin belgesi sahibi (İ) firması, ithal ettiği 2710.19.41.00.11 G.T.İ.P. numaralı 300.000 litre motorin ile (J) firmasından ÖTV ödeyerek satın aldığı Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen yağlar ile bitkisel atık yağlardan üretilmiş 30.000 litre oto biodizeli harmanlayarak, elde ettiği oto biodizelli motorinin yarısını 1/1/2014 tarihinde kalan yarısını ise 25/2/2014 tarihinde satmış ve bu teslimlere ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir. Buna göre Ocak ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için 1/2/2014 tarihinden 31/1/2015 tarihine kadar; Şubat ayında teslim edilen oto biodizelli motorine ilişkin Kararname kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi için ise 1/4/2014 tarihinden 31/3/2015 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilecektir.

5. İADE UYGULAMASI

Bu Tebliğ kapsamındaki ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalara göre yerine getirilecektir.

5.1. Mahsuben İade Talepleri

Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil vergi borçları ve ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için söz konusu olabilecektir.

5.1.1. Mahsup Dilekçesi

İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile elektronik ortamda yapılır.

5.1.2. Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler

İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenecektir.

i. İadeye konu ÖTV’leri içeren malların alımlarına ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi.

ii. Harmanlanmak üzere temin edilen malların iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.

iii. Oto biodizelli motorinin iade talep edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini gösterir tablo.

iv. Harmanlanan malların satın alma ve imalatta kullanma tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo.

v. Oto biodizelli motorinin satış faturaları listesi.

5.1.3. Mahsup Talebinin Yerine Getirilmesi

İade talepleri, bu Tebliğin (5.1.2.) bölümünde belirtilen belgeler tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.

Mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğinin kontrolü üzerine yerine getirilecek olup ayrıca bu taleplerin tamamı vergi incelemesine sevk edilecektir.

Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması halinde rapora göre işlem tesis edilecektir.

5.1.4. Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle Yapılamayan Mahsup İşlemleri

Vergi borçlarına (ithalde alınanlar hariç) mahsup taleplerinde vergi daireleri, mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerini tespit edecek ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirecektir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibariyle yerine getirilecektir.

30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup taleplerinin ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirileceği ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanacağı tabiidir.

5.2. Nakden İade Talepleri

5.2.1. Nakden İade Dilekçesi

İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek bir dilekçe ile elektronik ortamda yapılır.

5.2.2. Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi

Nakden iade taleplerinin tamamı vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılır.

Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu Tebliğin (5.1.2.) bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV tutarının ödendiğinin kontrolü üzerine vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki; banka teminat mektuplarının paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde (EK:3) olarak yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları gerekir.

Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.

Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu, uygun bir yerine “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülmek, tarih yazılmak ve mühür tatbiki suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankaların, vergi dairesinden ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yapmaları mümkün bulunmaktadır.

5.3. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi

İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu Tebliğin (5.2.) bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır.

5.4. Kamuya Ait Kuruluşların İade Talepleri

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe ekinde iade için gerekli diğer belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine getirilir.

5.5. İadeye İlişkin Diğer Hususlar

Bu Tebliğde vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenmiş raporu ifade eder.

Bu Tebliğin (5.1.1.) ve (5.2.1.) bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine eklenmesi gereken ve Tebliğin (5.1.2.) bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir. Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekmektedir. Kullanıcıkodu ve kişisel şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği9 ekindeki (EK: 15 ve EK: 16) İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr”adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV yönünden bağlıolunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilecektir.

6. SORUMLULUK

Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya harmanlayıcılar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken oto biodizelin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak üretilmediğine veya teslim edilmediğine dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilecek ve bunların oto biodizel üretim izin belgelerine el konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan oto biodizel üretim izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Bununla birlikte vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde üreticilerin oto biodizel üretim izin belgelerine el konulacak, yukarıda belirtilen haller nedeniyle daha önce el konulan oto biodizelüretim izin belgeleri iade edilmeyecek veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise üreticilere yeni oto biodizel üretim izin belgesi verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Kararname kapsamında teslim alınan oto biodizelin, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak harmanlanmadığına dair yetkili makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte bulunulması halinde, harmanlayıcılar vergi incelemesine sevk edilecek ve bunların oto biodizel harmanlama izin belgesine el konulacaktır. Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan oto biodizel harmanlama izin belgesi iade edilecek veya yenisi verilebilecektir. Bununla birlikte vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu düzenlenmesi halinde harmanlayıcıların oto biodizel harmanlama izin belgelerine el konulacak, yukarıda belirtilen haller nedeniyle daha önce el konulan oto biodizel harmanlama izin belgeleri iade edilmeyecek veya yenisi düzenlenmeyecektir. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise harmanlayıcılara yeni oto biodizel harmanlama izin belgesi verilmesi söz konusu olmayacaktır.

7. DİĞER HUSUSLAR

13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği10 Kararnamenin 8 inci ve 9 uncu maddelerine istinaden 1/1/2014 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak Kararnamenin yürürlük tarihinden önce 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca biodizel satın almış olan harmanlayıcıların stoklarında bulunan söz konusu mal miktarlarını, Tebliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine bildirilmeleri ve vergi dairesince bu miktarlara ilişkin tespit yapılması şartıyla bu malları 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uygulaması kapsamında teslim etmeleri mümkündür.

Üreticiler; 30/9/2014 tarihine kadar bu Tebliğin (2.2.) bölümünde belirtilen elektronik takip sistemini kurmaksızın Tebliğde belirlenen diğer usul ve esaslara uymak şartıyla Kararname kapsamındaki uygulamadan yararlanabileceklerdir. Ancak bu sürede elektronik takip sistemi kurmayan üreticiler, yukarıda belirtilen sürenin sonundan itibaren söz konusu elektronik takip sistemini kurduğu tarihe kadar Kararname kapsamında oto biodizel teslim edemeyeceklerdir.

Kararnamenin yürürlük tarihinden önce yerli tarım ürünlerinden veya bitkisel atık yağlardan oto biodizel üretmiş olan üreticiler, stoklarında bulunan söz konusu mal miktarlarını Tebliğin yayım tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri, vergi dairesince bu miktarlara ilişkin tespit yapılması ve “Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi”ni haiz olmaları şartıyla bu malları Kararname kapsamında teslim edebileceklerdir.

Diğer yandan, 13 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenmiş olan biodizel üretim ve harmanlama izin belgelerinin Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün süreyle bu Tebliğ uyarınca alınması gereken oto biodizel üretim ve harmanlama izin belgeleri yerine kullanılabilmesi mümkündür.

Tebliğ olunur.