Değerli Kağıtların 2015 Yılında Uygulanacak Satış Bedelleri ( 40 No’lu Değerli Kağıtlar Kan. Tebliği )

40 SERİ NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2015 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3  (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                                                     Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları:

            a) Noter kağıdı                                                                                                 8,30

            b) Beyanname                                                                                                  8,30

            c) Protesto, vekaletname, re’sen senet                                                            16,60

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

3 – Pasaportlar                                                                                                          82,50

4-Yabancılar için ikamet tezkereleri                                                                       55,00

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

6 – Nüfus cüzdanları                                                                                                  7,50

7 – Aile cüzdanları                                                                                                    75,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

9 – Sürücü belgeleri                                                                                                102,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                                                             102,00

11 – Motorlu araç trafik belgesi                                                                            102,00

12 – Motorlu araç tescil belgesi                                                                                76,50

13 – İş makinesi tescil belgesi                                                                                  76,50

14 – Banka çekleri ( Her bir çek yaprağı)                                                                 5,25

15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                                                               7,50

(2) Yukarıdaki tabloda belirtilen değerli kağıtlar, 1/1/2015 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılacaktır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 4  (1) Değerli Kağıtlar hakkındaki 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 35) Değerli Kağıtlar ve 10/4/2014 tarihli ve 28968 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 37) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5  (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.