Değerli Kağıtların 2016 Yılı Satış Bedelleri ( Değerli Kağıtlar Kanununu Genel Tebliği 50 )


50 SIRA NO’LU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2016 yılında uygulanacak satış bedellerini belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli   Kağıdın Cinsi  

Bedel (TL)

1 – Noter kağıtları :

 

a) Noter   kağıdı

8,80

b) Beyanname

8,80

c)   Protesto, vekaletname, re’sen senet

17,60

2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 – Pasaportlar

87,50

4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri

58,50

5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 – Nüfus cüzdanları

8,00

7 – Aile cüzdanları

80,00

8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 – Sürücü belgeleri

108,50

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

108,50

11 – Motorlu araç trafik belgesi

108,50

12 – Motorlu araç tescil belgesi

81,50

13 – İş makinesi tescil belgesi

81,50

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

5,60

15 – Mavi   Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)

8,00

(2) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen yeni bedelleri üzerinden satılır.

(3) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 31/12/2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 40) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.