Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılması Hakkında (444 Sayılı VUK Tebliği)

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 444)


MADDE 1 – 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Gelir İdaresi Başkanlığının Söz Konusu Tebliğ ile ilgili Açıklayıcı Bilgi Notu aşağıdadır (Kaynak: www.gib.gov.tr)

 

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca her yıl 1 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve serbest meslek kazancı elde eden (basit usul hariç) gelir vergisi mükelleflerinden merkez ve şubeler için ayrı ayrı olmak üzere Mükellef Bilgileri Bildirimi alınmaktadır.

Mükellef Bilgileri Bildiriminin alınmasının amacı; mükelleflere ait verilerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve doğruluklarının teyidi olarak açıklanmıştır.

Bu bildirimde; mükelleflerin merkez ve şube işyerine ilişkin Ulusal Adres Veri Tabanı Numarası, SGK işyeri sicil numarası, çalışan sayısı, ticaret sicil numarası ve ticaret odası bilgisi, elektrik ve doğalgaz abonelik bilgileri, işyeri kira bilgileri, NACE faaliyet kodları ve şube bazlı ciroları gibi ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Başkanlığımızca bu bildirimler aracılığıyla temin edilen veriler kullanılarak veri tabanımızda kayıtlı verilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesi suretiyle mükelleflerin kayıtlarımızdaki bilgilerinin doğruluklarının büyük oranda sağlandığı anlaşılmıştır.

Ayrıca mükelleflere ilave maliyete neden olması ve meslek mensupları açısından da fazladan iş yükü oluşturması Mükellef Bilgileri Bildirimi ile alınmakta olan bazı önemli bilgilerin halen alınmaya devam edilen beyanname ve bildirimlere ilave olarak alınmasının mükellef ve meslek mensupları açısından daha faydalı olacağı anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yürürlükten kaldıran 444 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hazırlanmış ve 17.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.