1/1/2017 tarihinde başlayacak olan düşük cirolu mükellefler ile harici donanım ve yazılımlarının ödeme kaydedici cihazlarla entegrasyonu zamana ihtiyaç gösteren mükelleflerin mecburiyete geçiş tarihleri 1/1/2018 olarak yeniden belirlenmiştir. (VUK GT 473)


05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair 473 Sıra No.lu Tebliğde; 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünün (c) bendine göre Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma mecburiyeti 5/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 426) Değişiklik Yapılmasına Dair 473 Sıra No.lu Tebliğde; 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünün (c) bendine göre Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma mecburiyeti 1/1/2017 tarihinde başlayacak olan düşük cirolu mükellefler ile harici donanım ve yazılımlarının ödeme kaydedici cihazlarla entegrasyonu zamana ihtiyaç gösteren mükelleflerin mecburiyete geçiş tarihleri 1/1/2018 olarak yeniden belirlenmiştir.

SÖZ KONUSU TEBLİĞ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

05 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29792

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.