6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 sayılı Kanunda yer alan vergi ile ilgili düzenlemeler aşağıda kısaca açıklanmıştır.

1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

  • Genç girişimcilerde kazanç istisnası

Kanunun 1.maddesiyle  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga mükerrer 20 nci maddesinde yapılan düzenlemeyle genç girişimcilere Kazanç istisnası getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı maddede belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

  • Basit usule tabi esnafa kazanç indirimi

Kanunun 2.maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin ticari kazançlarının 8.000 liralık kısmı üzerinden gelir vergisi alınmaması sağlanmaktadır.

2. KDV Kanununda Yapılan Düzenleme
 

Kanunun 13.maddesiyle  3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesine eklenen (ı) bendi ile , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile fenni karma yemler ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı ürünlerin teslimi KDV’den istisna edilmiştir.

3. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme

Kanunun 4.maddesiyle 492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesine eklenen (h) bendi ile öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.